Straffegjennomføringskapasitet og straffegjennomføring

Straffegjennomføringskapasitet er den samlede kapasiteten for gjennomføring av straff, enten i fengsel eller i samfunnet, samt fengselsplasser for innsettelser i varetekt.

Stortingsmelding om KriminalomsorgenRegjeringen la 19. desember 2014 fram stortingsmeldingen "Utviklingsplan for kapasitet i kriminalomsorgen" for å informere om kapasitetssituasjonen og mulige løsninger for å sikre tilstrekkelig kapasitet til gjennomføring av straff og varetekt.

Totalt viser prognoser et samlet behov for å etablere ca. 1000 nye plasser i løpet av 25 år ved en kapasitetsutnyttelse på 90 pst. Behovet er størst på Østlandet, i Agderfylkene og på Vestlandet. I tillegg er det behov for å skifte ut ca. 1000 eksisterende fengselsplasser pga. dårlig tilstand/egnethet.

De senere års utvikling og dagens situasjon

Ubetinget fengsel og varetekt

Bruken av ubetinget fengselsstraff har økt jevnt siden årtusenskiftet. I 2010 administrerte kriminalomsorgen 3 578 ordinære fengselsplasser fordelt på åpne og lukkede fengsler. Per 1. januar  2016 er antallet økt til 4 119  plasser, hvorav 242 er leide fengselsplasser i Nederland. I tillegg har kriminalomsorgen 342 plasser for gjennomføring av ubetinget fengsel i samfunnet gjennom elektronisk kontroll.

Antallet ubetingede dommer som sones i fengsel, er blitt noe færre de senere årene. Dette henger sammen med at flere domfelte gjennomfører den ubetingede dommen i samfunnet. Selv om det totale antallet mottatte ubetingede dommer holder seg relativt stabilt, øker antallet soningsdøgn. Dette henger sammen med endringer i domslengslengden for enkelte lovbruddstyper.

Andelen varetektsfengslede har vokst betydelig de siste ti årene. I 2005 satt det i gjennomsnitt under 600 personer i varetekt, mens i 2015 var antallet økt til rundt 1 000 personer. Målt fengselsdøgn utgjør dette en økning fra omtrent 210 000 til 365 000 døgn, en økning på 74 pst. Økningen skyldes i første rekke lengre varetektsopphold, men også flere innsettelser i varetekt. Utenlandske statsborgere utgjør en økende andel av de varetektsinnsatte, fra rundt en av fire i 2005 til rundt halvparten de senere årene.   

Straff i samfunnet

Samfunnsstraff, narkotikaprogram med domstolskontroll og betinget dom med Program mot ruspåvirket kjøring, er straffereaksjoner som idømmes av domstolene og gjennomføres/administreres av kriminalomsorgen. Utviklingen viser en nedgang i bruken av samfunnsstraff. I 2015 ble det iverksatt  1 914 dommer, nærmere 1 000 færre enn i toppåret 2009, noe som er en nedgang på 34 pst. For narkotikaprogram med domstolskontroll og Program mot ruspåvirket kjøring er utviklingen mer stabil, henholdsvis omkring 30 iverksatte dommer for narkotikaprogram med domstolskontroll og 550 iverksatte dommer med program mot ruspåvirket kjøring de senere årene.

Ubetinget fengsel kan også gjennomføres i samfunnet. Straffegjennomføring med elektronisk kontroll (EK) er den vanligste av disse straffegjennomføringsformene. Her bor domfelte hjemme, men har fastmontert en elektronisk fotlenke rundt ankelen. Fotlenken er koblet til en sender som kontrollerer om domfelte befinner seg i hjemmet eller ikke, i henhold til en fastlagt timeplan. I 2014 ble denne formen for straffegjennomføring gjort landsdekkende, og den samlede kapasiteten tilsvarer 342 fengselsplasser.

Domfelte kan også gjennomføre ubetinget fengsel på institusjon, såkalt § 12-soning, eller hjemme uten elektronisk kontroll jf. straffegjennomføringsloven § 16, 1. ledd.

Framtidig kapasitetsbehov i kriminalomsorgen 

Kapasitetsprognoser for fengslene

Kriminalomsorgen står overfor store utfordringer knyttet til å opprettholde tilstrekkelig kapasitet for straffegjennomføring og varetekt. I tråd med prognoser presentert i Meld. St. 12 (2014–2015) er det fram mot 2040 behov for 1 000 nye fengselsplasser og ytterligere 1 000 plasser til erstatning for fengselsplasser som må legges ned fordi de er i dårlig teknisk stand og/eller ikke er tilpasset en moderne kriminalomsorg. Departementet understreker at prognoser som strekker seg over lengre tidsperioder, vil være relativt usikre.

Kapasitetsprognoser – straff i samfunnet

Prognosene for samfunnsstraff viser at det vil være behov for å iverksette 2 600 dommer i 2030 og 2 700 i 2040. Antallet dommer samfunnsstraff forventes altså å øke fra dagens nivå men vil ikke bli like høyt som i årene rundt 2007-2009 da det ble iverksatt rundt 2 900 dommer årlig. 

Det forventes å bli iverksatt 900 prøveløslatelser med møteplikt i 2030 og 950 i 2040. For betingede dommer med program mot ruspåvirket kjøring anslås det å være behov for 650 iverksettelser i 2030 og 2040. Prognoseverdiene tar utgangspunkt i middels straffegjennomføringsvolum og middels befolkningsvekst. 

Kapasitetstiltak

Det er allerede iverksatt flere tiltak for å øke kapasiteten i kriminalomsorgen, både midlertidig og permanent. I 2015 ble det inngått en avtale mellom Norge og Nederland om leie av Norgerhaven fengsel i Veenhuizen i Nederland. Fra 1. september samme året åpnet fengselet for domfelte dømt i Norge. Fengselet er underlagt norsk kriminalomsorg og norske regler for straffegjennomføring gjelder. Leieavtalen er et midlertidig tiltak som gir 242 fengselsplasser. 

Høsten 2015 ble det etablert 15 nye fengselsplasser med høyt sikkerhetsnivå ved Hustad fengsel og Bergen fengsel. Det er også etablert en ungdomsenhet for inntil fire innsatte i Eidsvoll kommune. Det skal videre etableres 26 plasser ved Bodø fengsel og Kongsvinger fengsel. Plassene forventes klare til bruk sommeren 2016. 

I budsjettet for 2016 er det avsatt rundt 400 millioner kroner til etablering av 96 fengselsplasser ved Ullersmo fengsel og 85 plasser ved Eidsberg fengsel, alle med høyere sikkerhet. Plassene skal være til erstatning for Oslo fengsel, avd. A når denne stenges.

Med hjemmel i straffegjennomføringsloven § 17 første ledd ble det i 2014 besluttet at kapasiteten skulle utvides med 50 plasser ved at innsatte i utvalgte fengsler med høy sikkerhet deler rom. Ordningen er nærmere regulert i rundskriv KDI 3/2013. Ufrivillig dublering kan bare skje for inntil 30 dager. Kriminalomsorgen har hatt gode erfaringer med bruk av dublering Det er også bevilget midler til å øke bruken av straffegjennomføring i institusjon, jf. straffegjennomføringsloven § 12.

Mulige kapasitetsutvidelser i fremtiden

Departementet anbefaler at det vurderes nærmere hvilke prosjekter som kan realiseres raskt med bruk av standardkonsept for fengselsbygg, i de delene av landet der behovet for økt kapasitet er størst. Østlandet, Agderfylkene og Vestlandet skal prioriteres. I tillegg vil departementet etter en evaluering av ordningen med elektronisk kontroll vurdere om noe av behovet skal dekkes gjennom utvidet bruk av elektronisk kontroll.

Til toppen