Lov og rett – satsingsområder og pågående arbeid

Oversikt over prioriterte prosjekter, satsingsområder og annet pågående arbeid innenfor temaet lov og rett.

Nærbilde av politiemblem på armen til en politi i uniform

Ungdoms- og gjengkriminalitet

Bekjempelse av ungdoms- og gjengkriminaliteten er et av regjeringens prioriterte områder.

To politibetjenter med bærbar enhet

Videreutvikling av politiet

Politiet har gjennomført en omfattende strukturendring som en del av politireformen. Nå arbeides det med kvalitetstiltak og kompetanseheving av de ansatte.

Illustrasjon fra forsiden av Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Vold i nære relasjoner

Vold i nære relasjoner er et viktig satsingsområde for regjeringen. Vold i nære relasjoner har et betydelig omfang og utgjør både et kriminalitets- og folkehelseproblem.

Modernisering av domstolene

Norske domstoler må rustes for fremtiden. Domstolene digitaliseres, samtidig som organisering og oppgaver utredes.

Arbeid mot radikalisering og voldelig ekstremisme

Nettside for deg som ønsker hjelp, råd eller kunnskap om radikalisering og voldelig ekstremisme.

Politiets nasjonale beredskapssenter

Regjeringen har besluttet at Politiets nasjonale beredskapssenter skal bygges på Taraldrud i Ski kommune. Det skal stå ferdig i 2020.

Handlingsplan mot voldtekt

Regjeringens handlingsplan mot voldtekt gjelder for perioden 2019–2022.

Internasjonalt justissamarbeid

Norge spiller en aktiv rolle i det internasjonale justissamarbeidet. Økt samarbeid på tvers av landegrensene stiller Norge overfor nye utfordringer og muligheter.