Antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens - "The silent pandemic" er et raskt voksende problem i verden og utgjør en alvorlig trussel mot global helse. Når bakterier blir resistente mot antibiotika mister medisinen effekt, og det blir vanskeligere å behandle sykdommer. Vi risikerer en fremtid uten effektive antibiotika, der infeksjoner som i dag regnes som ufarlige igjen kan få dødelige utfall. Ifølge Verdens helseorganisasjon dør årlig minst 700 000 mennesker av resistente bakterier. Et høyt forbruk av antibiotika øker forekomsten av resistente bakterier. Derfor arbeider regjeringen for å redusere antibiotikabruken hos mennesker og dyr.

NRF-ku. Lyngen i Troms.

Om antibiotikabruk i norsk landbruk

Norge utmerker seg blant landene som bruker minst antibiotika i husdyrproduksjonen. Undersøkelser viser også at forekomsten av antibiotikaresistente bakterier i norsk mat og i norsk husdyrhold også er lav.

Forskning - Antibiotika

Norge tar en global lederrolle

Regjeringen har satt tydelige mål for å redusere bruken av antibiotika, og Norge er en pådriver i arbeidet med å kutte antibiotikabruken globalt.

Purke med diende grisunger.

Nasjonal strategi mot AMR

Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens 2015 – 2020 ble utarbeidet av LMD, HOD, NFD og KLD. Det har også vært et nært samarbeid med UD. I 2018-2019 ble det gjennomført en midtveisevaluering som konkluderte med at mange av målene i strategien er allerede var oppnådd. På LMDs område er alle målene nådd pr. 2020.

Aktuelt nå

Gris.

Ingen funn av MRSA hos svin på to år

26.04.2022: Dette er andre året på rad det ikke er noe funn av MRSA i norske grisebesetninger. Gjennom flere år er det nå dokumentert at man klarer å holde forekomsten av MRSA på et svært lavt nivå. Resultatet kan være påvirket av innreiserestriksjonene til Norge under COVID-pandemien.

Kulturlandskap Massif Central, Frankrike.

Forskningens bidrag til utviklingen av landbruket i EU

28.02.2022: EUs satsing på forskning skal bidra til at landbruket blir klimanøytralt i 2035 og EU i 2050. Videre at jorda som har status «god jordhelse» skal økes fra dagens nivå på om lag 35 prosent til 100 prosent i 2050.