Forsiden

Nasjonal strategi mot AMR

Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens 2015 – 2020 ble utarbeidet av LMD, HOD, NFD og KLD. Det har også vært et nært samarbeid med UD. I 2018-2019 ble det gjennomført en midtveisevaluering som konkluderte med at mange av målene i strategien er allerede var oppnådd. På LMDs område er alle målene nådd pr. 2020.

Det er gitt politisk tilslutning til oppfølging og videreutvikling av strategien fra 2021. Den nye strategien skal videreføre et sterkt tverrsektorielt internasjonalt arbeid på AMR med fokus på tilgang på antibiotika (smalspektret) og på ansvarlig bruk. Fra veterinærsiden med særlig fokus på:

  1. Et internasjonalt forbud mot bruken av antibiotika som vekstfremmere.
  2. Arbeidet for et forbud mot veterinærers mulighet til fortjeneste på salg av antibiotika.
  3. Nytt prioritert satsingsområde: Sikre tilgang på gamle smalspektrede antibiotika.

Arbeidet med ny startegi har startet, men er forsinket på grunn av Covid-19. Det er derfor bestemt at nåværende strategi gjelder inntil den nye er på plass.

En tverrsektoriell ekspertgruppe, ledet av Folkehelseinstituttet, har på oppdrag fra HOD, LMD, NFD og KLD utarbeidet en rapport Antibiotikaresistens - Kunnskapshull, utfordringer og aktuelle tiltak. Status 2020 som skal danne det faglige grunnlaget for ny nasjonal strategi.

Hvis antibiotika skal forbli et globalt fellesgode for kommende generasjoner, må vi sette oss ambisiøse mål for arbeidet mot antibiotikaresistens. I dag er antibiotikaresistens et raskt voksende problem i verden og utgjør en alvorlig trussel mot global helse.

Trusselen fra antibiotikaresistens kan ikke fjernes, men vi må sette inn tiltak for å  redusere utviklingav resistens og samtidig innrette oss slik at konsekvensene for mennesker og dyr blir minst mulige. Dette krever fornyet innsats innenfor flere sektorer. Norge har et lavt forbruk av antibiotika sammenlignet med mange andre land, men vi kan likevel bli bedre.

Tiltak mot antibiotikaresistens krever internasjonalt samarbeid. Vi må bidra til at det utvikles nye antibiotika og diagnostiske hjelpemidler. Og vi må arbeide for at antibiotika bare brukes der det er nødvendig, samtidig som alle som trenger tilgang på antibiotika bør få det.