Havnestatsavtalen – en global avtale for bekjempelsen av ulovlig, urapportert og uregulert fiske.

Det foregår et betydelig ulovlig, uregistrert og urapportert fiske på verdensbasis. Fisken som fanges landes ofte langt fra havområdene hvor de er fanget, i havner hvor de lokale myndigheter verken har kunnskap om forvaltningen av fisken, eller mulighet til å kontrollere hvor og hvordan den er fanget.

Det er behov for et bakenforliggende system når verken kyststatens kontroll med havområdene eller fartøyenes flaggstatskontroll får bukt med overfisket. Norge har derfor i samarbeid med EU og andre samarbeidsland sørget for effektiv havnestatskontroll i våre nærområder, og allerede fra 1. mai 2007 ble det innført felles bestemmelser om kontroll av landinger av fryst hvitfisk i NEAFC-partenes havner. Tiltakene har hatt stor effekt og det er konstatert både nedgang i overfisket og ikke minst at større fangstkvantum landes i hjemlige trakter (Norge og Russland) – fordi det er blitt mye vanskeligere å lande svartfisk ulovlig i utenlandske havner. 

I FNs matvareorganisasjon FAO ble det 22. november 2009 vedtatt en globalt bindende avtale om havnestatskontroll for å stanse svartfisket. Avtalen kom i stand etter et norsk initiativ om å fremforhandle en bindende global avtale om havnestatskontroll. Flere av tiltakene som Norge da allerede hadde etablert, ble gjennom FAO-avtalen internasjonale minimumsstandarder.

Et sentralt poeng for Norge med en global avtale har vært å bidra til at problemet blir løst globalt og ikke bare i våre nærområder. Avtalen trådte i kraft 16. juni 2016 og ventes å få stor betydning i bekjempelsen av ulovlig, urapportert og uregulert fiske. Avtalen innebærer blant annet at havnestaten skal:

  • notifisere i hvilke havner med tilstrekkelig kontrollkapasitet det kan landes fra utenlandsk fartøy
  • kreve forhåndsmelding for utenlandske fartøy som skal lande fisk, før de går til havn
  • eventuelt anmode flaggstaten om bekreftelse på at fangst som skal landes ikke er tatt som ledd i UUU-fiske
  • treffe tiltak basert på svartelisting foretatt av regionale fiskeriforvaltningsorganisasjoner, selv om man ikke selv er part til det aktuelle regionale samarbeidet
  • nekte landing med fartøy som har deltatt i UUU-fiske og/eller er svartelistet
  • nekte omlasting i havn og nekte bunkers og støttefunksjoner for slike fartøy
  • inspisere fartøy, fangst og redskap i henhold til bestemte minstekrav
  • notifisere flaggstat og andre mulige havnestater om brudd på bestemmelser

Les mer om det internasjonale kontrollarbeidet på Fiskeridirektoratet sine sider.