Kystvakten

Kystvakten (KV) er primær myndighetsutøver i norske jurisdiksjonsområder innenfor fiskerikontroll, og er underlagt Forsvarsdepartementet. KV samarbeider nært med fiskerimyndighetene for å sikre best mulig ressurskontroll.

Kystvakten, Fiskeridirektoratet og salgslagene har sammen ansvaret for den utøvende delen av ressurskontrollen.  Overvåking med fiske i havområdene underlagt norsk fiskerijurisdiksjon (tilsvarende et samlet areal på seks ganger fastlands-Norge) –norsk økonomisk sone, fiskerisonen ved Jan Mayen og vernesonen rundt Svalbard – har vært og er Kystvaktens viktigste og høyest prioriterte oppgave. Om lag 70 prosent av Kystvaktens ressurser anvendes på dette området.  Kystvaktens øvrige oppgaver retter seg mot suverenitetshevdelse, søk- og redningsberedskap, ambulansetjeneste, assistanse til fiskeflåten mv.

Det er et omfattende og godt samarbeid mellom Kystvakten og Fiskeridirektoratet. Særlig gjelder dette utveksling av informasjon knyttet til ressurskontroll.

Kystvaktens ressurskontroll er i hovedsak rettet mot fiskeflåten når den er på havet.  Kontrollen med ressursene er basert på risikovurderinger og Fiskeridirektøren gir sin Nasjonale Strategiske Risikovurdering (NSRV) av hvilke områder som det skal fokuseres på inneværende år. For Kystvakten er kontroll med ilandføringspåbudet et hovedområde og for at det ikke fiskes på fisk en ikke ønsker, fokuseres det på kontroll av minstemål, bifangst og det legges vekt på kontroll med at det ikke fiskes i områder som er stengt, og på kontroll med ulovlig fiske i grenseområdene. Det er videre en prioritert oppgave å påse at det ikke rapporteres fangst fra andre soner og områder enn der den er tatt.

Kystvaktens kontroll med det kystnære fisket er begrenset, med unntak av visse sesongfiskerier. Denne kontrollen utføres ofte i samarbeid med Fiskeridirektoratet.