Ordforklaringer og forkortelser

På denne siden finner du ordforklaringer og forkortelser knyttet til fiskeri- og havbruk. Trykk på CTRL+F for å søke på siden.

 

ACOM

Advisory Committee on Fisheries Management/ICES sin rådgivende komité for fiskeriforvaltning.

Aktivitetsplikt

Skal sikre drift ved bestemte anlegg, og knytter sammen bestemte fartøy og fiskebruk. Lerøys rederi Havfisk har aktivitetsplikt på anlegg i Stamsund, Melbu, Hammerfest, Storbukt, Kjøllefjord og Båtsfjord.

Bearbeidingsplikt

Pålegg til anlegg om å bearbeide 70 prosent av torsken kjøpt under ordningen med tilbudsplikt.

CCAMLR

Commision for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources/Kommisjonen for bevaring av levende marine ressurser i Antarktis. CCAMLR vart oppretta i 1981 med Norge som en av grunnleggerne.

COFI

The Committee on Fisheries/ FAO sin fiskerikomité. Komitéen ble etablert i 1965 og er et mellomstatlig forum der fiskeri og havbruk blir diskutert.

Den konvensjonelle flåten

Fartøy som fisker med konvensjonelle redskaper, det vil si garn, line, snurrevad og snøre (jukse).

FAO

Food and Agricultural Organization/FN sin matvareorganisasjon. FAO ble etablert i 1945 og Norge ble medlem same år.

Fartøykvote

Fartøykvote er en kvote som tildeles et bestemt fartøy i et adgangsregulert fiskeri for en nærmere avgrenset tidsperiode, normalt ett år. Summen av fartøykvoter i en gruppe vil i utgangspunktet være lik gruppekvoten. Fartøyeier vil under normale omstendigheter kunne påregne å fiske hele fartøykvoten med fartøyet, men har ingen rettslig garanti for dette. Basert på erfaring vil en kunne legge inn en begrenset overregulering for å ta høyde for at ikke alle fartøy kommer til å fiske tildelte kvoter. Dersom nødvendig overregulering for å få tatt gruppekvoten er større enn 5–10 % nærmer en seg en grense der myndighetene vanligvis vil benytte maksimalkvoteregulering.

Faktisk lengde

Et fartøys faktiske lengde i dag, som på grunn av ombygging eller utskifting av fartøy, eller tillatelse til overføring av deltakeradgang mellom fartøy (splitting), kan være forskjellig fra hjemmelslengden til deltakeradgangene som fartøyet måtte være tildelt.

Grunnkvote

Et fartøys opprinnelige kvote for hvordan og hvor mye det kan fiske.

Gruppekvote

Del av norsk kvote som en nærmere avgrenset del av flåten kan fiske.

Hjemmelslengde

Den lengde som et fartøy hadde da vedkommende kystfiske ble adgangsregulert og som er grunnlaget for den enkelte deltakeradgangs kvotefaktor.

ICCAT

International Convention for the Conservation of Atlantic Tunas/Den internasjonale konvensjonen for bevaring av atlantisk tunfisk. ICCAT ble opprettet i 1966 og gjort gjeldende fra 1969. Norge har vært medlem siden 2004.

ICES

International Council for the Exploration of the Sea/Det internasjonale råd for havforsking. ICES er en uavhengig, vitenskapelig organisasjon som gir råd om forvaltingen av det marine miljøet og de marine ressursene. Opprettet i Danmark i 1902. Norge ble medlem samme år.

IMO

Den internasjonale sjøfartsorganisasjon ble opprettet i 1948. IMO er FN sitt spesialiserte kontor som er ansvarlig for å bedre maritim sikkerhet og å hindre forurensning fra skip.

IUCN

International Union for the Conservation of Nature/Verdens naturvernunion. Organisasjonen ble grunnlagt i 1948 og har til formål å bevare naturen og fremme en bærekraftig utnyttelse og bevaring av naturressursene. Norge har vært medlem siden 1970.

IWC

International Whaling Commission/Den internasjonale hvalfangstkommisjonen. IWC skal ta vare på oppgavene til Konvensjonen for regulering av hvalfangst, ICRW. Opprettet i Washington DC i 1946. Norge ble medlem i 1948.

Konvensjonelle redskaper

Garn, line, snurrevad og jukse. Også kalt passive redskaper. Fartøy som fisker med slike redskaper omtales som ”konvensjonelle fartøy”.

Kvotebeholdning

En beholdning av kvotefaktorer som disponeres av fiskerimyndighetene. Sammenlignbart med SDØE i petroleumsnæringen.

Kvotefaktor

En faktor som angir det enkelte fartøys andel av totalkvoten. Sammenlignbart på tvers av fartøygrupper, til erstatning for dagens ulike benevnelser som ikke er sammenlignbare på denne måten.

Kvotegrunnlag

Alle kvoter og fisketillatelser som et enkeltfartøy er tildelt.

Kvotestige

Eller kvotenøkkel. En tabell for en fartøygruppe som oppgir størrelsen på kvotefaktoren for fartøy av ulike størrelse internt i gruppen.

Kvotesystemet

Regler for hvem som kan fiske, hvor mye de kan fiske og hvordan de kan fiske.

Kvotetak

Grense for hvor mange strukturkvoter et fiskefartøy kan tildeles i det enkelte fiskeri.

 

Kvoteutvalget

NOU 2016: 26. Utvalg for kvotesystemet og ressursrente i fiskeriene, ledet av Arild O. Eidesen. Ga sin utredning i desember 2016. Også omtalt som Eidesen-utvalget.

 

Maksimalkvote

Maksimalkvote kan benyttes når det er behov for overregulering av fisket. I likhet med fartøykvoten tildeles maksimalkvoten et bestemt fartøy i et adgangsregulert fiskeri for en nærmere avgrenset tidsperiode, normalt ett år. Summen av maksimalkvoter tildelt fartøy i en gruppe vil imidlertid være høyere enn gruppekvoten. Maksimalkvoten gir således uttrykk for det maksimale kvantum et fartøy kan fiske, men fisket vil normalt stoppes når gruppekvoten er tatt, uavhengig av hvor mye det enkelte fartøy har fisket.

 

MSY

Maximum Sustainable Yield/Maksimalt bærekraftig utbytte.

 

NA FIG

Den Nord-atlantiske fiskerietterretningsgruppen. NA FIG ble opprettet i 2015 for å kartlegge økonomisk kriminalitet i fiskeindustrien i Nord-Atlanteren.

 

NAMMCO

North Atlantic Marine Mammal Commission/Den nordatlantiske sjøpattedyrkommisjonen. Avtalen om samarbeid om forsking, bevaring og forvalting av sjøpattedyr i Nord-atlanteren ble inngått av Færøyane, Grønland, Island og Norge i 1992.

 

NAFO

Northwest Atlantic Fisheries Organization/Den nordvestatlantiske fiskeriorganisasjonen. Opprettet i 1979, signert av Norge samme år.

 

NEAFC

North East Atlantic Fisheries Commission/Den nordøstatlantiske fiskerikommisjonen. NEAFC er en regional fiskeriforvaltingsorganisasjon som arbeider for en langsiktig og optimal utnyttelse av fiskeressursene i konvensjonsområdet. NEAFC ble opprettet i sin nåværende form i 1982.

 

Norsk kvote

Den del av totalkvoten, inkludert eventuelle kvotebytter med andre land, som norske myndigheter regulerer, og som fordeles til den norske fiskeflåten.

 

OSPAR

The Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic/Konvensjonen om vern av havmiljøet i det nordøstlige atlanterhavsområdet. Norge underskrev avtalen i 1992. OSPAR-konvensjonen ble gjeldende fra 25. mars 1998.

 

Overregulering

Overregulering betyr at summen av kvoter tildelt fartøyene i en gruppe er høyere enn gruppekvoten. Overregulering benyttes gjerne når deltakelsen i fiske på forhånd ikke er begrenset/kjent, eller når den deltakende flåten er svært ulik med hensyn til forventet oppfisket kvantum. En overregulering kan sies å ha vært vellykket dersom en ved årets/periodens begynnelse har truffet med å fastsette f.eks. maksimalkvoten slik at gruppekvoten akkurat er oppfisket når en kommer til årsskiftet/slutten av perioden, uten at det har vært behov for å justere opp maksimalkvoten eller å stoppe fisket i løpet av året.

 

Pliktsystemet for torsketrålere

Består av en tilbudsplikt, bearbeidingsplikt og aktivitetsplikt.

 

RFMO

Regional Fisheries Management Organisation/En regional fiskeriforvaltingsorganisasjon.

 

SDG

Sustainable Development Goals/FN sine bærekraftsmål.

 

SEAFO

South East Atlantic Fisheries Organization/Den sørøstlantiske fiskeriorganisasjon. Etablert 20. april 2001, Norge vart medlem i 2004. SEAFO er en regional fiskeriorganisasjon som arbeider for langsiktig utnyttelse av ressursene.

 

Strukturkvote

Tillegg til grunnkvoten som fartøyet har fått gjennom bruk av strukturkvoteordningen. Tildeles i dagens system for ett år om gangen og kan maksimalt retildeles i inntil 20 eller 25 år.

 

Strukturkvoteordningen

Ordning som legger til rette for at et fartøy kan øke kvotegrunnlaget, ved å tildeles strukturkvote som følge av at et annet fartøy tas ut av fiske og oppgir sitt kvotegrunnlag. En strukturkvote kan fordeles på flere fartøy.

 

TAC

Total Allowable Catch/totalkvote.

 

Totalkvote

Totalkvote er den samlede kvoten for fiske av ett enkelt fiskeslag. Totalkvoten fastsettes etter forhandlinger mellom land som forvalter samme fiskebestand.

 

Trålstigen

Fordelingsmekanisme for torsk mellom hav- og kystflåten, som følge av størrelsen på den norske totalkvoten. Stigende fra 27 prosent når totalkvoten for torsk er lav, til 33 prosent når den er høy.

 

Tilbudsplikt

Opprinnelig en leveringsplikt til å sikre anlegg som bearbeider fisk stabil råstofftilførsel fra deler av torsketrålerflåten. I 2003 gjort om til en tilbudsplikt, der trålerne må tilby fisken til fiskebruk.

 

UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime/FN sitt kontor for narkotika og kriminalitet.

 

UUU-fiske

Ulovlig, urapportert og uregulert fiske.

 

WTO

World Trade Organisation/Verdas handelsorganisasjon. Arbeider for et åpent og ikke-diskriminerende handelssystem samtidig og tar miljøomsyn. Norge har vært medlem siden opprettingen i 1995.