Aktivitetskrav

Deltakerloven §6 stiller krav om at man må ha drevet ervervsmessig fiske eller fangst på eller med norsk fartøy i minst tre av de siste fem årene, og fortsatt være knyttet til fiske- og fangstyrket, for å få ervervstillatelse og dermed kunne eie fartøy som skal nyttes til ervervsmessig fiske eller fangst. Dette omtales som aktivitetskravet.

Det er gjort unntak fra aktivitetskravet for fartøy under 50 fot.

For selskap eller sammenslutning kan det bare gis ervervstillatelse dersom personer som oppfyller aktivitetskravet innehar mer enn 50 % av eierinteressene og faktisk har tilsvarende kontroll over virksomheten.

Myre i Vesterålen
Myre i Vesterålen (Nærings- og fiskeridepartementet)

Aktivitetskravet kan oppfylles ved å delta i arbeidet om bord i fartøy, eller ved å drive fiskebåtrederi. Personer som oppfyller aktivitetskravet ved virksomhet på land omtales gjerne som ”administrerende reder”. Hvorvidt en person oppfyller kravet ved slik virksomhet blir avgjort etter en konkret vurdering, hvor det blir lagt vekt på den enkelte eiers nærhet til driften av fartøyet og utøvelsen av fiske. Det er et krav at vedkommendes hovedaktivitet er drift av fiskebåtrederi.

Deltakerloven § 6 tredje ledd gir hjemmel for å gjøre unntak fra aktivitetskravet, når næringsmessige og regionale hensyn tilsier det. Slik dispensasjon har først og fremst vært gitt til fordel for fiskeindustribedrifter som er gitt tillatelse til å eie egne trålfartøy, når driften av fartøyet og driften av industribedriften henger sammen. Formålet har da vært å gi bedriften mulighet for å sikre stabil tilførsel av råstoff til produksjonen. Dispensasjon har videre i noen tilfeller vært gitt til fordel for personer som tidligere har vært aktive fiskere og nå har ønsket å starte opp på ny, særlig når dette faller sammen med bruk av andre virkemidler for å legge til rette for næringsvirksomhet i utkantdistrikt eller lignende.

Til toppen