Fiskermanntallet

Formålet med fiskermanntallet er å være et pålitelig register for offentlige etater over fiskere som helt eller delvis har fiske eller fangst i havet som levevei. Manntallet består av et blad A som omfatter de som har fiske som binæring, og et blad B som omfatter de som har fiske som hovednæring.

Reglene om vilkår for opptak i manntallet, og om føring av manntallet, finnes i forskrift 18. desember 2008 nr. 1436 om manntal for fiskarar og fangstmenn.  Manntallet føres av Fiskeridirektoratets regionkontorer, med Fiskeridirektoratet sentralt som klageinstans. 

De to mest sentrale vilkårene for opptak i manntallet er at vedkommende fisker eller fangstmann har en viss minimumsinntekt fra fiske og fangst (inntektskravet), og at vedkommende ikke har inntekt fra annen næring eller yrke ut over et visst beløp (eksklusjonskravet).  For blad A er inntektskravet kr. 37 500, og for blad B er det kr. 100 000.  Den øvre grensen for inntekt fra annen næring eller yrke er kr. 350 000 for blad A og kr. 250 000 for blad B. I områder som er omfattet av Sametingets ordning med søkerbaserte tilskudd til næringsvirksomhet er grensene for annen inntekt henholdsvis kr. 450 000 for blad A og kr. 350 000 for blad B. Opptak i manntallet er frivillig dersom man fyller vilkårene for opptak.

Opptak i manntallet er en forutsetning for å nyte godt av en rekke trygderettigheter og sosiale rettigheter som gjelder for fiskere.  Blant annet er opptak på blad B et vilkår for pensjonstrygd for fiskere, a-trygd for fiskere og garantilott.  Videre er opptak på blad A eller B et vilkår for refusjon av innbetalt CO2-avgift på mineralolje og grunnavgift på fyringsolje.  Opptak er dessuten et vilkår for deltakelse i de viktigste av kystfartøygruppens fiskerier.  Typisk er opptak på blad B et vilkår for deltakelse i de ulike fiskerienes lukkede grupper, mens opptak på blad A eller B er et vilkår for deltakelse i åpne grupper.

Någjeldende manntallsforskrift trådte i kraft 1. januar 2009 og innebærer en helhetlig revisjon av tidligere forskrift av 26. september 1983 nr. 1495 om føring av manntall for fiskere, fangstmenn m.v., herunder enkelte materielle endringer i forhold til gammel forskrift.  Noen av de viktigste endringene var som følger:

  • Det ble foretatt mindre økninger i inntektskravet for blad B, og for både blad A og blad B når det gjelder øvre grense for tillatt inntekt fra annet yrke eller næring (eksklusjonskravet).  Det ble for områder omfattet av Sametingets ordninger med søkerbaserte tilskudd til næringsvirksomhet, fastsatt høyere grenser enn i resten av landet for tillatt inntekt fra annet yrke og næring, både for blad A og blad B. I gammel forskrift gjaldt en slik særskilt grense bare for blad A. Dessuten ble grunnlaget for dimensjoneringen av inntektsgrensene endret fra folketrygdens grunnbeløp til merverdiavgiftslovens grense for hva som er registreringspliktig omsetning (p.t. kr. 50 000). 
  • Kravet om driftstid (fulltids sysselsetting) i minst 20 uker per år for opptak på blad B ble opphevet.  Kravet ble antatt å ha begrenset selvstendig betydning ved siden av grensene maksimal inntekt og arbeidstid i annet yrke.
  • Kravet om å ha drevet fiske og fangst som hovedyrke i siste 10 av 20 år ble redusert til siste fem av 20 år for opptak av pensjonister på blad A. 
  • I tidligere manntallsforskrift var det en unntaksregel som åpnet for opptak av administrative fiskebåtredere på blad B dersom de tidligere hadde stått på blad B og vært aktive fiskere på fartøy.  Denne unntaksregelen ble i ny forskrift utvidet til også å gjelde administrative redere som overtar fartøy med ervervstillatelse i medhold av deltakerloven § 7 om ervervstillatelse etter arv og generasjonsskifte.
Til toppen