Leveringsvilkår

Ved tildeling av en del torsketråltillatelser og strukturkvoter er det stilt såkalte leveringsvilkår. Leveringsvilkår går ut på at eieren ved tildeling av tillatelsen, samtidig blir pålagt en plikt til å levere all fangst eller deler av fangsten til en navngitt bedrift, en kommune, et distrikt, en region eller et fylke.

Leveringsplikten har vært pålagt ved enkeltvedtak etter en konkret vurdering, særlig når det til fordel for fiskeindustribedrifter har blitt gitt dispensasjon fra deltakerlovens bestemmelser om at bare aktive fiskere kan eie fiskefartøy. Det var således tidligere ingen generelle regler om leveringsplikten, før slike ble fastsatt ved forskrift av 12. september 2003 om leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse.

I henhold til forskriften innebærer leveringsplikten følgende:

Alle fartøy som er eid av industribedrifter på grunnlag av dispensasjon fra deltakerlovens aktivitetskrav, og alle fartøy hvor det ved forskriftens ikrafttredelse er stilt leveringsvilkår, skal levere 80 % av fartøyets torskefangst og 60 % av hysefangsten, for begge fiskeslag på årsbasis og regnet av fartøyets fangst av disse fiskeslagene nord for 62ºN, i samsvar med de individuelle leveringsvilkårene som er fastsatt.

Dersom det bare er en bedrift som er begunstiget gjennom vilkårene, skal råstoffet leveres til en pris som fastsettes etter regler i forskriften. Dette gjelder likevel ikke dersom levering skjer til fartøyeierens eget anlegg. Dersom det er flere bedrifter som er aktuelle kjøpere, skal råstoffet omsettes på auksjon blant disse.

For å sikre at det er bedrifter som faktisk bearbeider hvitfisk som får fortrinnsrett til å kjøpe fangsten, skal forskriftens krav om at fangsten skal leveres til ”anlegg som driver bearbeiding av fisk i regionen” praktiseres slik at aktuelle anlegg må være godkjent for produksjon i henhold til følgende av Mattilsynets produksjonskoder:

  • kode 2 filetering
  • kode 3 frysing
  • kode 4 videreforedling av frosne varer (panering/fritering)
  • kode 5 røyking
  • kode 6 tørrfisktilvirkning
  • kode 7 saltfisktilvirkning
  • kode 8 klippfisktilvirkning

Anlegg som er godkjent bare for kode 1 ferskfiskpakking vil således falle utenfor.

Dersom den begunstigede bedriften ikke kjøper råstoffet, eller ingen bedrifter innenfor det området som er definert i de individuelle leveringsvilkårene kjøper råstoffet, skal råstoffet tilbys på auksjon til andre bedrifter i samme region. Regioninndelingen er regulert i forskriften, med følgende inndeling: Region I Øst-Finnmark, Region II Vest-Finnmark og Nord-Troms, Region III Nordland og resten av Troms. Dersom ingen bedrifter innenfor regionen kjøper råstoffet, kan det tilbys på det åpne marked.

Ved kgl.res. av 22. desember 2006 ble forskriften endret. Det ble blant annet innført en bearbeidelsesplikt for tilgodesette bedrifter på 70 % av torskeråstoff som kjøpes gjennom ordningen og rederiene er pålagt å sette opp drifts- og leveringsplan i samråd med tilgodesette bedrifter hvert halvår.

Transportkostnaden dekkes av kjøper dersom landing skjer innenfor regionen, men av fartøyeier dersom landing skjer utenfor.

Til toppen