Merkeregisteret

Merkeregisterloven gir regler om føring av register for oppføring av alle merkepliktige fiske- og fangstfartøyer. Fiskeridirektoratet er ansvarlig for føring av registret over norske fiskefartøy. Innføring i registeret er belagt med gebyr, og det må betales en årlig avgift for å stå registrert.

Merkeloven gir bl.a. bestemmelser om

  • at tildelt merke skal plasseres iøynefallende på hver side av fartøyets forskip. Et fartøys merkenummer består av en bokstav- og tallkombinasjon, for eksempel N-22-BØ, hvor den første bokstaven angir hvilket fylke fartøyet kommer fra (her: Nordland), mens de siste bokstavene angir kommunen (her: Bø kommune).
  • at det er eier, bestyrende reder ved partrederi eller samtlige parteiere, dersom det ikke finnes bestyrende reder, som er ansvarlig for registrering i merkeregisteret.
  • at det er forbudt å drive ervervsmessig fiske med merkepliktig fartøy uten at det er merket slik det er foreskrevet i loven.

Merkeregisterloven ble formelt sett opphevet som følge av at deltakerloven ble vedtatt i 1999 (lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske eller fangst), men opphevelsen vil for deler av lovens vedkommende ikke tre i kraft før Kongen bestemmer.  Dette må ses i sammenheng med at Fiskeridirektoratet nå er i sluttfasen med å utarbeide et høringsforslag til ny forskrift under deltakerloven som bl.a. vil omfatte nytt regelverk om merkeregistrering av fiskefartøy, med hjemmel i deltakerlovens kapittel V om registrering og merking av fiskefartøy.  Dette nye regelverket er bl.a. ment å erstatte de deler av merkeloven hvor opphevelsen ennå ikke er trådt i kraft.

Av deltakerloven § 22 følger for øvrig at fartøy som det er gitt ervervstillatelse for etter samme lovs § 4, skal føres i merkeregisteret. Registreringen skal inneholde opplysninger om fartøyets navn, tildelt merke, radiokallesignal, tonnasje, lastekapasitet, lengde, bredde, byggeår og eierforhold.

Ved tilbakekall/bortfall av ervervstillatelsen for et fartøy, skal det i henhold til deltakerloven § 26 slettes fra merkeregisteret. 

Se Fiskeridirektoratets samleside om merkeregister for mer informasjon.

Til toppen