Strukturkvoteordning for kystflåten

Strukturkvoteordning for kystflåten ble innført ved forskrift av 7. november 2003 om spesielle kvoteordninger for kystfiskeflåten, med kvotemessig virkning fra og med 2004.

Strukturkvoteordningen for kystflåten har siden blitt endret flere ganger, bl.a. i 2007 etter stortingsbehandling av Stortingsmelding nr. 21 (2006-2007) Strukturpolitikk for fiskeflåten, og i 2013 etter stortingsbehandling av Meld. St. 22 (2012–2013) Verdens fremste sjømatnasjon.

Strukturkvoteordningen virker innad i de ulike regulerings- og adgangsgruppene i kystfiskeflåten, i fartøygruppene med hjemmelslengde for kvotetildeling over 11 meter (13 meter i makrellnotfisket). Strukturkvoteordningen åpner for at et fartøy kan tildeles strukturkvote i tillegg til grunnkvoten i de fiskeriene som er omfattet av strukturkvoteordningen.  Det er en forutsetning at et fartøy med deltakeradgang i det aktuelle fiskeriet tas ut av fiske, og at alle deltakeradganger og konsesjoner tilhørende det uttatte fartøyet oppgis.  Det uttatte fartøyet må som hovedregel kondemneres.  Bruk av strukturkvoteordningen gjør det således mulig for fartøyeier å fiske mer enn én kvote pr. fiskeslag med fartøyet.

Strukturkvote tildeles for ett år av gangen, og kan tildeles i inntil 20 år. Strukturkvoter som er tildelt første gang før 2007, kan tildeles i inntil 25 år regnet fra og med 2008. Strukturkvoten skal tilsvare kvotefaktoren for det fartøyet som tas ut av fiske, men avkortet med 20 prosent av denne.

Fartøy med hjemmelslengde for kvotetildeling mellom 15 og 27,99 meter kan ikke tildeles større kvote enn 3 ganger fartøyets egen kvote, inkludert fartøyets egen kvote. Et fartøy kan likevel tildeles kvote inntil 4 ganger fartøyets egen kvote, inkludert fartøyets egen kvote, i enten torskesektoren eller pelagisk sektor dersom fartøyet ikke tildeles mer enn 2 ganger fartøyets egen kvote inkludert fartøyets egen kvote i den andre sektoren.

Fartøy med hjemmelslengde for kvotetildeling mellom 11 og 14,99 meter kan ikke tildeles større kvote enn 2 ganger fartøyets egen kvote, inkludert fartøyets egen kvote. Dersom fartøyet bare tildeles strukturkvote enten i torskesektoren eller i pelagisk sektor, gjelder likevel et kvotetak på 3 ganger fartøyets egen kvote i hvert enkelt fiskeri i sektoren, inkludert fartøyets egen kvote. Ordningen er illustrert i figuren under. I figuren er det ett fartøy som tildeles strukturkvote, men regelverket er ikke til hinder for at strukturkvote tildeles flere fartøy.

Avkortingen på 20 prosent innebærer at samtlige fartøy i gruppen får nyte godt av en umiddelbar strukturgevinst i form av høyere kvoter for samtlige fartøy i gruppen.

Strukturkvoteordning for kystflåten
 
 

Til toppen