Hvordan blir en reguleringsforskrift fastsatt?

Forslag til fordeling mellom de enkelte flåtegruppene blir gitt som innspill til reguleringsmøtet.

Biologisk rådgivning fra Det internasjonale råd for havforskning (ICES) gir premissene for fastsettelse av totalkvoten (TAC) for de enkelte fiskeslagene. Basert på tilrådingen om TAC innledes forhandlingene med andre stater om fastsettelse og fordeling av TAC.

Forslag til fordeling mellom de enkelte flåtegruppene blir gitt som innspill til reguleringsmøtet. Fordelingen er i all hovedsak fastsatt i fordelingsnøkler utformet av Norges Fiskarlag. (Landsmøtevedtaket)

Erfaringer fra reguleringene forrige år er også med på å danne grunnlaget for neste års reguleringer. Innspill til neste års reguleringer tas inn i sakspapirene til reguleringsmøtet. Fiskeridirektoratet innhenter råd fra Havforskningsinstituttet.


"Reguleringshjulet" (NFD)

 

Reguleringsmøtet holdes to ganger i året, et i juni og et i november. For sakspapirer og referat se fiskeridirektoratets oversikt. Hele næringen fra både på hav og land er representert på møtet.

I det tidligere Reguleringsrådet var følgende representert:

  • Fiskeridirektøren (Leder)
  • Norges Fiskarlag
  • Norsk Sjømannsforbund
  • FHL
  • NNN
  • NSL
  • Norges Kystfiskarlag
  • Fylkeskommunene (KS)
  • Sametinget

Fiskeridirektoratet oppsummerer reguleringsmøtet og gir sine anbefalinger for neste års reguleringer.

Nærings- og fiskeridepartementet fastsetter reguleringsforskrifter for neste år, basert på kvoteforhandlingene med andre land, anbefalinger fra reguleringsmøtet og Fiskeridirektoratet, innspill fra ulike organisasjoner, samt politiske føringer.

Enkelte elementer i reguleringsforskriftene må endres i løpet av reguleringsåret.

Erfaringer fra reguleringene inneværende år er også med på å danne grunnlaget for neste års reguleringer. Reguleringene av fiskeriene er en kontinuerlig prosess.

Internasjonale / regionale avtaler /(fiskeriorganisasjoner) legger premisser for hvilke elementer som må tas inn i våre reguleringsforskrifter. Samtidig er Norge aktivt med i disse prosessene for å overføre elementer fra vårt regelverk til de internasjonale eller regionale prosessene.

Til toppen