Fiskeriforvaltningens analysenettverk

Fiskeriforvaltningens analysenettverk (FFA) er et prosjekt som skal sikre et tettere samarbeid mellom ulike etater og bidra med oppdaterte, tverrsektorielle analyser innenfor saksområdet ulovlig, urapportert og uregulert fiskeriaktivitet. 

Prosjektet er et samarbeid mellom Nærings- og fiskeridepartementet, Forsvarsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Finansdepartementet og Utenriksdepartementet. Departementene, i tillegg til Riksadvokaten og Fiskeridirektoratet, er representert i prosjektets styringsgruppe.

Underliggende etater er medlemmer av det nasjonale nettverket. Disse etatene er Fiskeridirektoratet, Kystvakten, Politidirektoratet, Økokrim, Skattedirektoratet, Toll- og avgiftsdirektoratet og Kystverket.

Etableringen av analysenettverket er en videreføring av regjeringens mangeårige arbeid mot ulovlig fiske. I tillegg er FFA et konkret tiltak mot organisert kriminalitet i fiskerinæringen og et av flere tiltak som beskrevet i regjeringens handlingsplan mot økonomisk kriminalitet.

Kontakt:
Fiskeriforvaltningens analysenettverk (FFA)
Tlf: 22 24 54 83