Fiskerikriminalitet

Fiskerikriminalitet er et globalt problem som omfatter et bredt spekter av økonomisk motiverte forbrytelser i den internasjonale fiskerinæringen, slik som korrupsjon, dokumentforfalskning, hvitvasking, skatteunndragelse, narkotikasmugling og arbeidsmiljøkriminalitet.

Slik kriminalitet hindrer kyststater i bevaringen av havet og fiskebestandene, og ødelegger næringsgrunnlaget for lovlydige fiskere. Disse utfordringene er størst i utviklingsland, som går glipp av viktige skatteinntekter samtidig som matsikkerheten og ressursgrunnlaget for fremtidige generasjoner reduseres.

 

Norge har vært opptatt av at arbeidet mot ulovlig fiske også skal inkludere internasjonalt etterretnings- og politisamarbeid og tiltak mot organisert kriminalitet, i tillegg til bedre fiskeriforvaltning. Fiskerikriminalitet er en kompleks type kriminalitet med stadige endringer i forretningsmodeller og måter å arbeide på. Bekjempelsen krever derfor solid tverrfaglig kompetanse og samarbeid på tvers av berørte etater og over landegrenser. I 2009 ble Fiskeriforvaltningens analysenettverk (FFA) opprettet for å styrke tverretatlig samarbeid langs fiskeriverdikjeden. Sekretariatet ligger i Nærings- og fiskeridepartementet, og nettverket knyttes sammen gjennom kontaktgruppen, som inkluderer representanter fra Fiskeridirektoratet, Kystvakten, Skattedirektoratet, Toll- og avgiftsdirektoratet, Kystverket og politiet.

 

Internasjonalt jobber Norge primært gjennom Den internasjonale kriminalpolitiorganisasjonen (INTERPOL) og FNs program for narkotika og kriminalitet (UNODC) på dette området, og støtter disse organisasjonenes arbeid mot organisert fiskerikriminalitet.

 

Norge har også fremmet fiskerikriminalitet som et fokusområde under det norske formannskapet i Nordisk ministerråd i 2017. I september 2017 sendte åtte fiskeriministre fra de nordiske landene ut en ministererklæring mot grenseoverskridende organisert fiskerikriminalitet i den globale fiskerinæringen. Dette er den første regionale ministererklæringen mot slik kriminalitet.

 

Siden 2015 har Norge støttet et årlig symposium mot fiskerikriminalitet, the International Symposium on Fisheries Crime, der eksperter, akademikere, offentlige myndigheter og internasjonale organisasjoner møtes for å oppnå økt oppmerksomhet rundt dette problemet og fremme internasjonale løsninger og samarbeid.