Ulovlig fiske

Ressursforvaltningens overordnede målsetting er å legge til rette for en forsvarlig fiskeripolitikk med langsiktighet, lønnsomhet og bærekraftig høsting av levende marine ressurser som grunnleggende fundament. 
 • Ulovlig, urapportert og uregulert (UUU) fiske

  Ulovlig, urapportert og uregulert (UUU) fiske er en samlebetegnelse på aktivitet som skjer i strid med fiskerilovgivning og rapporteringsplikt, samt fiske hvor slike bestemmelser mangler.

 • Generelt om ressurskontroll i fiskeriene

  Ressurskontrollens primæroppgave er å overvåke, beregne, kontrollere og gi informasjon om det faktiske uttaket av all fisk og fangst innenfor områdene for norsk fiskerijurisdiksjon og for bestander hvor vi deler forvaltningsansvaret med andre kyststater.

 • Fiskeriforvaltningens analysenettverk

  Fiskeriforvaltningens analysenettverk (FFA) er et prosjekt som skal sikre et tettere samarbeid mellom ulike etater og bidra med oppdaterte, tverrsektorielle analyser innenfor saksområdet ulovlig, urapportert og uregulert fiskeriaktivitet. 

 • Overvåkning og satellittsporing og av fiske- og fangstfartøy

  I april 1999 ble de første regler om satellittovervåkning av fiske- og fangstfartøy vedtatt i Norge. Satellittsporing er et viktig hjelpemiddel for åsikre at fartøy overholder gjeldende fiskeribestemmelser.

 • Havnestatskontroll

  En global avtale for bekjempelsen av ulovlig, urapportert og uregulert fiske.

 • Kystvakten

 • Fangstsertifikater for eksport av fisk til EU

  EU vedtok den 29. september 2008 en forordning som skal forebygge, avverge og stanse ulovlig, urapportert og uregulert fiske. Forordningen innebærer at all import og landinger av fisk i EU fra tredjeland skal medfølges av et fangstsertifikat etter 1. januar 2010.

 • Fiskerikriminalitet

  Fiskerikriminalitet er et globalt problem som omfatter et bredt spekter av økonomisk motiverte forbrytelser i den internasjonale fiskerinæringen, slik som korrupsjon, dokumentforfalskning, hvitvasking, skatteunndragelse, narkotikasmugling og arbeidsmiljøkriminalitet.

 • Nett-tv

  Blue Justice 2020

  Norge og FN arrangerer den første internasjonale Blue Justice-konferansen 10. desember klokken 12. Se konferansen her.

 • All fangst av fisk skal føres i land

  Undersøkelser viser at fisk som blir kastet på sjøen bare unntaksvis overlever. Utkast av fisk er derfor sløsing med ressurser. I tillegg blir ikke fisk som kastes ut registrert i fangststatistikken, noe som gir forskerne et mangelfullt datagrunnlag å basere bestandsestimatene på.