Mandat for fiskeriforvaltningens analysenettverk

Bakgrunn

I arbeidet for å begrense og bekjempe ulovlig, uregulert og urapportert fiskerivirksomhet (UUU) er det avgjørende at fiskeriforvaltningens samlede ressurser utnyttes effektivt, og i samspill med relevante etater. Kreativiteten til UUU-aktørene er stor, og dette stiller strenge krav til at fiskeriforvaltningen har gode strategier basert på et godt faglig og analytisk fundament som kan kombineres med handlekraft. Det er mye som tyder på at en del UUU-aktiviteter er organisert i grenseoverskridende internasjonale nettverk. Å avdekke slike nettverk er en krevende oppgave og forutsetter samarbeid mellom norske og utenlandske myndigheter.

Fiskeri- og kystdepartementets delstrategi for bekjempelse av ulovlig, urapportert og uregulert fiskeriaktivitet utgjør det strategiske grunnlag for fremtidig aktivitet og prioritering, men samtidig er det en krevende strategi som fordrer omstillingsevne og utstrakt samarbeid både internt og mellom ulike etater. En rekke av strategiens punkter krever analyseevne- og kapasitet. Dette omfatter analyse av operativ informasjon fra det løpende arbeidet til Kystvakten, Fiskeridirektoratet og andre etater, men også analyse av generelle utviklingstrekk og endringer av operasjonsmønster.

Mot denne bakgrunn skal det etableres et analysenettverk for fiskeriforvaltningen, som skal sikre et tettere samarbeid mellom ulike etater og bidra med oppdaterte, tverrsektorielle analyser innenfor saksområdet ulovlig, urapportert og uregulert fiske. Analysenettverket etableres som et prosjekt med 3-4 års varighet, og skal evalueres underveis.

Formål og oppdrag

Formålet med ressurskontroll i fiskeriene er å sikre etterlevelse av iverksatte tiltak for bærekraftig forvaltning. Ressurskontroll har derfor to hovedmålsettinger.

For det første skal ressurskontroll virke preventivt mot regelbrudd. Overvåking av fiske, landinger og omsetning har en slik effekt. Den preventive delen av ressurskontrollen er i stor grad fiskerimyndighetenes ansvar, men fordrer også samarbeid med andre etater. Den forebyggende ressurskontrollen krever videre analyse av utviklingstrekk i fiskeriene samt god risikovurdering.

For det andre skal ressurskontrollen avdekke regelbrudd. Dette ligger innenfor fiskerimyndighetenes kontrolloppgaver, men det er justismyndighetenes primæransvar når sakene går over i en etterforskningsfase.

Analysenettverkets oppdrag er å samle og analysere informasjon fra ulike kilder, vurdere alternative oppfølgingsmuligheter og foreslå tiltak som kan bidra til å stoppe UUU-aktiviteter, både preventivt og gjennom avdekking av konkrete regelbrudd.

Analysenettverket skal blant annet;

 • innhente, bearbeide og sortere informasjon knyttet til UUU-aktivitet;
 • produsere analyser av både konkrete UUU-aktører og generelle utviklingstrekk og endringer i operasjonsmønster;
 • kartlegge indikasjoner på norske rettssubjekters deltakelse i UUU-virksomhet gjennom hele verdikjeden fra fangst til marked;
 • levere materiale til FKD, JD, FIN og FD, samt underliggende etater som har myndighet og kompetanse på de områder saken er relatert til;
 • avklare grenselinjene og ansvarsfordeling mellom involverte etater;
 • engasjere seg i internasjonalt samarbeid for å avdekke UUU-nettverk og stoppe aktiviteten;
 • vurdere hvilken oppfølging ulike saker krever;
 • foreslå tiltak av forskjellig karakter, både mot enkeltaktører og av generell art.
 • trekke på eksisterende strukturer for å unngå duplisering av arbeid

Denne type analyser krever spesialisert fagkompetanse, kontinuitet og innsats av en slik karakter at det er vanskelig for en enkelt etat eller enhet å dekke i den daglige virksomhet.

Organisering

Det etableres en styringsgruppe for prosjektet, under Fiskeri- og kystdepartementets ledelse, med representanter fra:

 • Justis- og politidepartementet
 • Forsvarsdepartementet
 • Finansdepartementet
 • Fiskeridirektoratet
 • Riksadvokaten

Styringsgruppen møter ved behov, og i utgangspunktet 4-6 ganger pr. år. Styringsgruppen godkjenner årlig virksomhetsplan, og foretar nødvendige avklaringer knyttet til prosjektets gjennomføring.

Analysenettverket skal ledes av en prosjektleder, og består for øvrig av:

 • Fiskeridirektoratet
 • Politidirektoratet
 • Politiet (ØKOKRIM/KRIPOS)
 • Skattedirektoratet
 • Toll- og avgiftsdirektoratet
 • Kystvakten
 • Kystverket

Hver deltaker i analysenettverket utpeker en representant til en kontaktgruppe. Kontaktgruppen skal, i samarbeid med sekretariatet, prioritere mellom ulike saker som faller inn under analysenettverkets mandat og virksomhetsplan. Kontaktgruppen møter ved behov.

Analysenettverket skal trekke veksler på allerede etablerte samarbeidsformer. Etablering av analysenettverket innebærer ikke noen endringer i deltakende institusjoners oppgaver og ansvarsområder. Andre etater, representanter fra næringen, forskningsmiljøene eller andre organisasjoner trekkes inn i prosjektet ved behov.

Sekretariat

Det etableres et sekretariat for analysenettverket. Sekretariatet samlokaliseres med Det kriminalitetsforebyggende råd. Sekretariatet finansieres av FKD, og ledes av en prosjektleder som utpekes av FKD. Sekretariatet skal legge til rette for samarbeid, ivareta informasjonsutveksling, delta i analysearbeidet og vurdere ulike handslingsalternativer. Prosjektleder kan knytte personer fra involverte etater til sekretariatet på kort eller lengre sikt etter nærmere avtale.

Samordningsfunksjonen gir sekretariatet et særlig ansvar for å bringe aktuelle og relevante problemstillinger inn for både styringsgruppen, den enkelte sektormyndighet og berørte virksomheter. Ved deltakelse på internasjonale møter skal sekretariatet koordinere med relevante etater.

Sekretariatet har ikke instruksjonsmyndighet overfor den enkelte sektormyndighet.

Prosjektleder rapporterer til styringsgruppen.

Til toppen