Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Havnestatskontroll

Norge har i samarbeid med EU og andre samarbeidsland sørget for effektiv havnestatskontroll i våre nærområder. Fra og med 1. mai 2007 ble det innført felles bestemmelser om kontroll av landinger av fryst hvitfisk i NEAFC-partenes havner. 

Det foregår et betydelig ulovlig, uregistrert og urapportert fiske på verdensbasis. Fisken som fanges landes ofte langt fra havområdene hvor de er fanget, i havner hvor lokale myndigheter verken har kunnskap om forvaltningen av fisken som landes, eller noen mulighet til å kontrollere hvor og hvordan den er fanget.
 
Det er behov for et bakenforliggende system når verken kyststatens kontroll med havområdene eller fartøyenes flaggstatskontroll får bukt med overfisket. Norge har derfor i samarbeid med EU og andre samarbeidsland sørget for effektiv havnestatskontroll i våre nærområder. Fra og med 1. mai 2007 ble det innført felles bestemmelser om kontroll av landinger av fryst hvitfisk i NEAFC-partenes havner. Tiltakene har hatt stor effekt og det er konstatert både nedgang i overfisket og ikke minst at større fangstkvantum landes i hjemlige trakter (Norge og Russland) – fordi det er blitt mye vanskeligere å lande svartfisk ulovlig i utenlandske havner. 

I FNs matvareorganisasjon FAO ble det signert 22. november 2009 en global bindende avtale om havnestatskontroll for å stanse svartfisket. Avtalen kom i stand etter et norsk initiativ om fremforhandle en bindende global avtale om havnestatskontroll. Mange av de tiltakene Norge har etablert de siste årene er gjennom FAO-avtalen blitt internasjonale minimumsstandarder. Et sentralt poeng for Norge med en global avtale har vært å bidra til at problemet blir løst globalt og ikke bare i våre nærområder. Avtalen ventes å få stor betydning i bekjempelsen av ulovlig, urapportert og uregulert fiske. Avtalen innebærer blant annet at havnestaten skal:

  • notifisere i hvilke havner med tilstrekkelig kontrollkapasitet det kan landes fra utenlandsk fartøy
  • kreve forhåndsmelding for utenlandske fartøy som skal lande fisk, før de går til havn
  • eventuelt anmode flaggstaten om bekreftelse på at fangst som skal landes ikke er tatt som ledd i UUU-fiske
  • treffe tiltak basert på svartelisting foretatt av regionale fiskeriforvaltningsorganisasjoner, selv om man ikke selv er part til det aktuelle regionale samarbeidet
  • nekte landing med fartøy som har deltatt i UUU-fiske og/eller er svartelistet
  • nekte omlasting i havn og nekte bunkers og støttefunksjoner for slike fartøy
  • inspisere fartøy, fangst og redskap i henhold til bestemte minstekrav
  • notifisere flaggstat og andre mulige havnestater om brudd på bestemmelser
Til toppen