Ulovlig fiske

Ressursforvaltningens overordnede målsetting er å legge til rette for en forsvarlig fiskeripolitikk med langsiktighet, lønnsomhet og bærekraftig høsting av levende marine ressurser som grunnleggende fundament. 
 • Om ulovlig, urapportert og uregulert (UUU) fiske

  Ulovlig, urapportert og uregulert (UUU) fiske er en samlebetegnelse på delvis overlappende fiskepraksis som skjer i strid med fiskerilovgivning og rapporteringsplikt, samt fiske hvor slike bestemmelser mangler.

 • Fiskerikriminalitet

  Fiskerikriminalitet er et globalt problem som omfatter et bredt spekter av økonomisk motiverte forbrytelser i den internasjonale fiskerinæringen, slik som korrupsjon, dokumentforfalskning, hvitvasking, skatteunndragelse, narkotikasmugling og arbeidsmiljøkriminalitet.

 • Nett-tv

  Blue Justice 2020

  Norge og FN arrangerer den første internasjonale Blue Justice-konferansen 10. desember klokken 12. Se konferansen her.

 • Generelt om ressurskontroll i fiskeriene

  Ressurskontrollens primæroppgave er å overvåke, beregne, kontrollere og gi informasjon om det faktiske uttaket av all fisk og fangst innenfor områdene for norsk fiskerijurisdiksjon og for bestander hvor vi deler forvaltningsansvaret med andre kyststater.

 • Overvåkning og satellittsporing og av fiske- og fangstfartøy

  I april 1999 ble de første regler om satellittovervåkning av fiske- og fangstfartøy vedtatt i Norge. Satellittsporing er et viktig hjelpemiddel for åsikre at fartøy overholder gjeldende fiskeribestemmelser.

 • Fiskeriforvaltningens analysenettverk

  Fiskeriforvaltningens analysenettverk (FFA) er et prosjekt som skal sikre et tettere samarbeid mellom ulike etater og bidra med oppdaterte, tverrsektorielle analyser innenfor saksområdet ulovlig, urapportert og uregulert fiskeriaktivitet. 

 • All fangst av fisk skal føres i land

  Undersøkelser viser at fisk som blir kastet på sjøen bare unntaksvis overlever. Utkast av fisk er derfor sløsing med ressurser. I tillegg blir ikke fisk som kastes ut registrert i fangststatistikken, noe som gir forskerne et mangelfullt datagrunnlag å basere bestandsestimatene på.

 • Kystvakten

  Kystvakten (KV) er primær myndighetsutøver i norske jurisdiksjonsområder innenfor fiskerikontroll, og er underlagt Forsvarsdepartementet. KV samarbeider nært med fiskerimyndighetene for å sikre best mulig ressurskontroll.

 • Havnestatskontroll

  Norge har i samarbeid med EU og andre samarbeidsland sørget for effektiv havnestatskontroll i våre nærområder. Fra og med 1. mai 2007 ble det innført felles bestemmelser om kontroll av landinger av fryst hvitfisk i NEAFC-partenes havner.