Kvalfangst

Som ein del av dei norske fangsttradisjonane driv Noreg i dag fangst av vågekval. Etter eit opphald på fem år tok vi opp att fangsten av vågekval i 1993. I Noreg har kvalfangsten alltid vore driven i kombinasjon med fiskeri.

Den norske kvalfangsten byggjer på prinsippet om vern og berekraftig hausting av ressursane i havet.

Forvaltninga er basert på vitskaplege råd, og siktemålet er i større grad å leggje økosystemtilnærming til grunn for forvaltninga.

Kvotane blir fastsette på grunnlag av prosedyrar som er utvikla av vitskapskomiteen i Den internasjonale kvalfangstkommisjonen (IWC).

Vurderinga i denne komiteen er at dei bestandane av vågekval vi fangstar på i Det nordaustlege Atlanterhavet og ved Jan Mayen tel 108 000 dyr (juni 2009).

Det vart fastsett ein kvote på 885 dyr for norsk fangst i i 2009. 2009 var det første året i ein ny femårig forvaltningsperiode og der var derfor ingen vågekval å overføre frå 2008-sesongen. Talet på vågekval ved Island og Færøyene, den sentralatlantiske bestanden, er vurdert til å vere 71 000 dyr. 

Norsk fangst av vågekval

År  Talet på kval Kvote  
2000  487 655 
2001  552 549 
2002  634 674 
2003  647 711 
2004  543 670 
2005  639 797 
2006  545 1052 
2007  593 1052 
2008  535 1052
2009  483  885 
2010  468 1286  
2011  533 1286 
2012  465 1286 
2013 594  1286 
2014 736  1286 

Kjelde: Fiskeridirektoratet

Vågekvalfangsten blir driven av fartøy i storleiken 40–80 fot med eit mannskap på 4–8 personar. Fangsten føregår i den norske økonomiske sona, i fiskevernsona ved Svalbard, i fiskerisona ved Jan Mayen og i internasjonalt farvatn (Smotthavet). Fangsten startar i april og sluttar i august/september. Alle fartøy har montert eit elektronisk overvakingssystem (ferdskrivar/"blå boks") som registrerer all fangstaktivitet. I tillegg er det eit korps av inspektørar som ser til at regelverket for fangsten blir halde. Fangarane må ta eit årleg kurs der avliving og sikkerheit står sentralt.

Til toppen