Inn på tunet

”Inn på tunet” er nemninga på ulike tenestetilbod til sektorane skole, helse, omsorg og sosialarbeid på gardsbruk. Garden er ein allsidig arena for gode opplevinger, mestring, utvikling og trivsel, som kan bidra til å løyse samfunnsutfordringer.

Inn på tunet.

Inn på tunet

Det er til saman 400 godkjende Inn på tunet-garder fordelt på heile landet, som tilbyr tenester knytta opp til garden, livet og arbeidet der.

Barn i gulrotåker.

Vekstpotensial

Inn på tunet er tenestetilbod med vekstpotensial. Kommunane, NAV og andre offentlege instansar etterspør stadig fliere tilbod og større bredde.

Forsidebilde Handlingsplan Inn på tunet 2013-2017

Nasjonal handlingsplan

Landbruks-og matdepartementet bidrar saman med ei rekke andre departement, samt aktørar i samfunns- og næringsliv, til å tilrettelegge og utvikle kvalitetssikra tenester – med utgangspunkt i gardens ressurser.

Aktuelt no

Grønt arbeid.

Feirar verdsdagen for Downs syndrom

21.03.2021: Landbruks- og matminister Olaug Bollestad slår eit slag for menneske med Downs syndrom og det viktige og kjære mangfaldet vi skal ha i samfunnet. Samtidig minner ho om gode tilbod i landbruket som kan vere med på å gi meir glede i kvardagen.

Gode dagaktivitetstilbud byr på opplevelser som gir noe mer.

Demensomsorg på gård gir bedre livskvalitet

12.11.2020: En nylig publisert rapport om gårdsbasert demensomsorg, der tjenesten er sett fra både kommunens og gårdbrukerens ståsted, viser at det gir personer med demens bedre trivsel, og en meningsfull hverdag.

Nasjonal veileder - gården som læringsarena for barn og unge

Brosjyre/veiledning Dato: 03.11.2015

Alle har behov for å bli sett, hørt og verdsatt – dette er spesielt viktig for ungemennesker som går på skole for å tilegne seg kunnskap på veien mot å bli selvstendige voksne mennesker som skal skape sin egen framtid.

Garden som ressurs- markedet som mål

Nyhet Dato: 05.06.2015

Landbruks- og matdepartementet har i dag lagt fram Melding til Stortinget om vekst og gründerskap i landbruksbaserte næringer. – Mitt mål er å få flere profesjonelle heltidsbønder på små og større gardsbruk ved å stimulere vekst og gründerskap i landbruket, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. – Det er ikke størrelsen på garden det kommer an på, men hva man gjør ut av de ressursene man har. – Det er mange som med grunnlag i ganske små eiendommer skaper arbeidsplasser for seg selv og mange andre, sier Listhaug.

Handlingsplan 2013-2017

Inn på tunet

Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som står utenfor arbeidslivet skaper nye tjenestebehov i velferdssektoren.