Inn på tunet

”Inn på tunet” er nemninga på ulike tenestetilbod til sektorane skole, helse, omsorg og sosialarbeid på gardsbruk. Garden er ein allsidig arena for gode opplevinger, mestring, utvikling og trivsel, som kan bidra til å løyse samfunnsutfordringer.

Inn på tunet.

Inn på tunet

Det er til saman 400 godkjende Inn på tunet-garder fordelt på heile landet, som tilbyr tenester knytta opp til garden, livet og arbeidet der.

Barn i gulrotåker.

Vekstpotensial

Inn på tunet er tenestetilbod med vekstpotensial. Kommunane, NAV og andre offentlege instansar etterspør stadig fliere tilbod og større bredde.

Aktuelt no