Effektiv regulering

Forenklingsguiden

Effektiv regulering

For å ivareta eller fremme ulike samfunnsinteresser brukes blant annet juridiske virkemidler som pålegger næringslivet administrative oppgaver gjennom godkjenningsordninger, rapporteringsplikter og lignende.
 
Ved vurdering av om og eventuelt hvordan samfunnsinteressene bør fremmes ved bruk av juridiske virkemidler er det nyttig å foreta noen enkle analyser i et nytte og kostnadsperspektiv. Forenklingsdatabasen DELFI gjør det nå mulig å foreta mer presise analyser fordi vi har en estimert kostnad på informasjonspliktene.
 
På eksisterende ordninger er blant annet disse spørsmålene relevante:
 
Er størrelsen på samfunnsinteressen proporsjonal med nytten av reguleringen?
 
 • Hvor store er samfunnets kostnader ved overtredelse av reguleringen?
  - Hvor mange er omfattet av reguleringen?
  - Hvor mange overtredelser gjøres pr. år?
  - Hva er samfunnskostnaden ved overtredelsene?
 • Hvor stor er kostnaden for næringslivet ved oppfyllelse av informasjonspliktene?
  Ved bruk av DELFI kan kostnaden for næringslivet på det aktuelle informasjonskrav estimeres for å se på balansen mellom kostnad og nytte.
 
Norsk lovgivning er strukturert mellom generelle lover og spesiallover. Prinsippet bak denne fragmenteringen er at spesiallovene skal ivareta de hensyn som bør ivaretas på den enkelte sektor som ikke allerede er ivaretatt i den generelle lovgivningen.
 
I praksis er det imidlertid ofte slik at samfunnsinteresser som beskyttes i en spesiallov allerede er regulert i en generell lov eller en annen sektorlov fordi dette er relevant på flere områder. Det kan innebære at en fjerning eller reduksjon av informasjonsplikten ikke innebærer redusert måloppnåelse. I disse tilfellene vil den enkelte sektormyndighet kunne ivareta forvaltningsbehovet gjennom informasjonsutveksling mellom offentlige organ.
 
 • Vil en deregulering resultere i at samfunnshensynet ikke lenger ivaretas av lovgivningen?
 • Vil opphevelse av kontrollordningen innebære at det ikke lenger finnes noen mekanismer som ivaretar samfunnsinteressen? Kontroll utført av andre myndigheter Forretningsmessige incentiver mellom private parter.
 

Eksempel på etterlevelse uten regulering

Eksempler på tilfeller hvor viktige samfunnshensyn ivaretas av markedsmekanismer finnes gjerne der to likeverdige parter gjennomfører en kommersiell handel. Partenes kommersielle interesser tilsier i noen tilfeller at den offentlige kontroll overflødiggjøres fordi de kontrollerer hverandre. Et område hvor dette ofte er tilfellet er når en bank gir tilsagn om lån til en bedrift og det offentlige deretter foretar en vurdering av bedriftens økonomi i forhold til låneforpliktelsen. Denne kontrollen vil regelmessig være overflødig fordi banken normalt må forutsettes å ha gjort en profesjonell vurdering ettersom de påtar seg en risiko. Strengt tatt vil banken også ha bedre forutsetninger for å vurdere dette enn et offentlig organ.
 
Bedriftsøkonomiske vurderinger gjøres ofte i forbindelse med tildeling av tillatelser eller forvaltning av andre knapphetsgoder og dette er områder som utpeker seg for en nærmere gjennomgang med sikte på forenkling.
 
I andre tilfeller vil markedets krav til produktene kunne sørge for tilstrekkelig kontroll.

 

Fotavtrykk 
Til toppen