Konsesjonsordning eller registreringsplikt

Forenklingsguiden

Konsesjonsordning eller registreringsplikt

Begrepene konsesjonsordning og registreringsordning er ikke entydige begreper. Vi bruker begrepet registreringsordning når det offentlige ikke vurderer ut fra skjønn, mens det med konsesjonsordninger forutsettes at myndighetene i større grad må utøve et skjønn.
 
Valg av konsesjonsordning som virkemiddel kan passe i de tilfeller hvor det er nødvendig med en forhåndsgodkjenning av en bestemt type virksomhet eller handling. Dette forutsetter at det skal utøves et skjønn der vilkår skal tilfredstilles. En konsesjonsordning bidrar også til å holde oversikt over utøverne/aktivitetene.Registreringsordninger skiller seg fra konsesjonsordninger ved at skjønnselementet er mer eller mindre fraværende. Det vil si at det ligger objektive kriterier til grunn for å bli registrert - oppfyller man disse er man automatisk registrert.
 
Registreringsordninger skal i første rekke sikre at forvaltningen har oversikt over virksomhetene og deres aktiviteter. En registreringsordning kan, på en mer effektiv måte, ofte gjøre samme nytten som en konsesjonsordning. Dette forutsetter at skjønnselementet i konsesjonsordningens forhåndsgodkjennelse kan reduseres eller ivaretas på annen måte. Dermed kan det også ligge til rette for automatisert saksbehandling.
 
Det finnes flere eksempler på at en registreringsordning kan erstatte en konsesjonsordning på ulike nivåer. Her er noen:
  1. Registreringsplikt med krav til virksomheten
    Dette kan være en registreringsplikt for å kunne etablere eller utøve en bestemt aktivitet. I registreringsordningen ligger det konkrete vilkår for reigstrering som ellers ville vært underlagt et forvaltningsskjønn i forkant. Disse vilkårene må utformes slik at næringsutøveren selv kan ta stilling til om vilkårene er oppfylt.
  2. Registreringsplikt med passiv godkjenningsordning
    Dette er en mellomløsning da det tas forbehold om at disposisjonen anses som godkjent med mindre forvaltningen har underkjent den innen en viss frist. Ulempen med denne ordningen er at den skaper en tidsavgrenset usikkerhet.
  3. Registreringsordning for overvåking
    Med dette menes det en ren registreringsordning hvor det ikke stilles ytterligere krav til den registrerte utover selve plikten til registrering. Dette ivaretar den enkleste, og ofte viktigste, funksjon ved en konsesjonsordning. Å ha oversikten over aktørene gjør det mulig å foreta løpende kontroller ved behov.
 

Eksempel på forvaltning av konsesjons- og registreringsordning

Oppdrett av fisk er forbudt etter lov om akvakultur med mindre det på forhånd er innhentet offentlig tillatelse. Dette er en forhåndsgodkjenning av virksomheten som skal ivareta hensynet til andre samfunnsinteresser i området der virksomheten er lokalisert og er også begrunnet ut i fra at rett til å drive akvakultur er et politisk bestemt knapphetsgode.
 
Etter etableringstidspunktet, i virksomhetens driftsfase, vil disse samfunnshensynene bli tilstrekkelig ivaretatt med en forvaltning av hvordan aktivitetene faktisk utøves. Godkjenningsordningen inneholder således ikke krav til navngitte fysiske personer, men til virksomheten som sådan.
 
Endring i eierstrukturen hos konsesjonsinnehaver er ikke er gjenstand for godkjenning. Det er heller ikke relevant om virksomheten skifter ut daglig leder, ansetter en ny biolog eller lignende.
 
For å kontrollere næringen i driftsfasen er det tilstrekkelig med en registreringsordning for å skape oversikt over tilsynsobjektene. Det er derfor etablert et register i Brønnøysund, Akvakulturregisteret, som skal ivareta dette behovet for forvaltningen.
 
For å fremme næringslivets behov for forretningsmessige omstillinger er det også åpnet for overføring og pantsettelse av konsesjonene. Resultatet er et register som både er et aktivt redskap for forvaltningen og som har en kommersiell funksjon for næringslivet.
 
Konsesjons- og registreringsordningen er nærmere beskrevet i Ot.prp. nr. 61 (2004-2005) om lov om akvakultur og på Brønnøysundregistrenes hjemmesider.


Forenklingsguiden

Til toppen