Effektivisering av informasjonsflyt

Forenklingsguiden

Effektivisering av informasjonsflyt

I mange tilfeller kan ikke det offentlige lempe på kravet om innrapportering eller oppbevaring av dokumentasjon. Det vil likevel være tids- og kostnadsbesparende for næringslivet dersom selve gjennomføringen av informasjonsplikten gjøres mer effektiv. Det offentlige har et ansvar for å legge til rette for at prosessene rundt innrapportering gjøres enklest mulig, i tillegg til at man selvfølgelig vurderer nødvendigheten av å kreve inn de enkelte opplysningene.

Relevante spørsmål:


  • Finnes opplysningene som etterspørres allerede i andre offentlige registre?
  • Kan innrapportering eller kommunikasjon med næringslivet gjøres elektronisk?
  • Har næringsdrivende innen ditt regelverk den informasjonen som trengs for å gjennomføre rapportering på enklest mulig måte? Er det behov for å tilby mer informasjon eller veiledning med nye metoder?

Det bør sørges for god nok informasjon og veiledning til bedriftene om regelverk og etterlevelsen av regelverket slik at innrapportering skjer på mest mulig effektiv måte. Godt tilrettelagte skjema og veiledninger hindrer misforståelser, feil og unødig tidsbruk i bedriftene.

Oppgaveregisteret gir deg hjelp til å finne fram til oversikter over hvilke opplysninger som samles inn av hvilket offentlige organ. Du kan også få råd om skjemautrofming og om alternative datakilder. I tillegg kan du få tips om eventuelle andre offentlige organger som har tilsyn med de samme næringsdrivende og hvordan disse myndighetene løser sine behov for opplysninger. Les mer om oppgaveregisteret i artikkelen Gjenbruk og samordning av informasjon.

 
 
Et

Til toppen