Mest kostnadskrevende regelverk for fiskeri- og kystdepartementet

Forenklingsguiden

Mest kostnadskrevende regelverk for fiskeri- og kystdepartementet

 

Mest kostnadskrevende regelverk

Lover/forskrifter Adm. kost. (i mill. kr) Andel av samlede kostnader (%)
FOR-2004-12-22-1785 Akvakulturforskriften 268,57 52
LOV-1917-12-05-1 Lov om registrering av fiskefartøyer 75 15
FOR-2003-01-22-57 Forskrift om opplysningsplikt ved landing og omsetning av fisk 60,35 12
FOR-2004-06-23-1017 Forskrift om sikkerhet i norske havner 28,66 6
FOR-1988-12-13-1011 Forskrift om ankomst- og avgangsmelding og om adgang til fartøy, anlegg og innretninger 19,81 4
FOR-2004-12-22-1798 Laksetildelingsforskriften 13,87 3
FOR-2004-01-16-279 Forskrift om godkjenning av akvakulturanlegg 11,19 2
FOR-2000-02-01-70 Forskrift om bekjempelse av lakselus 10,28 2
FOR-1998-12-11-1273 Forskrift om sjøtrafikk i bestemte farvann 9,75 2
FOR-1999-04-07-387 Forskrift om satelittovervåkning av fiskefartøy 6,27 1
Topp 10 prosentandel av total 503,76 98
I alt for departementet 513,78 100
Kilde: Oxford Research
 
 

Mest kostnadskrevende informasjonskrav å etterleve for næringslivet

 
Regelområde/fagmyndighet Informasjonskrav Adm. kost. (i mill. kr) Andel av samlede kostnader (%)
Havbruk § 36, føring og oppbevaring av driftsjournal 261,3 51
Fiske og fangst § 4, registrering i merkeregisteret 75 15
Fiske og fangst § 6, utfylling av sluttseddel 59,75 12
Kystforvaltning § 1, rapportering til havneadministrasjonen - ankomst og avgangsmeldinger 19,81 4
Kystforvaltning § 7, utarbeidelse og oppbevaring av sårbarhetsvurdering 14,33 3
Kystforvaltning § 7, utarbeidelse og oppbevaring av sikkerhets- og terrorberedskapsplan 14,33 3
Havbruk § 5, søknad om akvakulturtillatelse, flytende oppdrettsanlegg - laks, ørret, regnbueørret 13,87 3
Havbruk § 5, søknad om utvidelse av akvakulturanlegg 11,19 2
Havbruk § 4, rapportering av lakselus 10,28 2
Kystforvaltning § 2-4, søknad om tillatelse for å benytte farvann 9,75 2
Topp 10 andel av total 673,02 95
I alt for departementet 697,77
Kilde: Oxford Research
 
 

Mest kostnadskrevende skjema

Regelområde/fagmyndighet Skjemanavn Adm. kost. (mill. kr) Andel av samlede kostnader (%)
Fiske og fangst Innmelding av fiskefarkost til registrering 75 15
Havbruk Månedsrapport biomasse og lakselus 17,3 3
Havbruk Søknadsskjema flytende fiskeoppdrettsanlegg 13,87 3
Havbruk Søknadsskjema landbaserte fiskeoppdrettsanlegg 1,83 0
Havbruk Slaktemelding, fisk 0,21 0
Fiske og fangst Søknad om garantilott for fiskere 0,14 0
Fiske og fangst

Søknad om felling av kystsel

0,08 0
Fiske og fangst Fangstskjema for kystsel 0,07 0
Fiske og fangst Rapporteringsskjema fisket etter kongekrabbe 2006 0,05 0
Fiske og fangst Påmelding til blåkveitefiske i 2007 0,04 0
Topp 10 prosentandel av totalt 108,6 21
I alt for departementet 108,68 21
Kilde: Oxford Research
Til toppen