Mest kostnadskrevende regelverk for kultur- og kirkedepartementet

Forenklingsguiden

Mest kostnadskrevende regelverk for kultur- og kirkedepartementet

 

Mest kostnadskrevende regelverk

Lover/forskrifter Adm. kost. (i mill. kr) Andel av samlede kostnader (%)
FOR-2004-11-30-1528 Bingoforskriften 9,9 31
FOR-1980-10-23-8777 Forskrift om radiohandleres meldeplikt til NRK 9,42 30
LOV-1961-05-12-2 Åndsverkloven 4,32 14
FOR-1999-12-20-1515 Forskrift om film og videogram 3,96 12
FOR-1990-05-25-427 Forskrift om avleveringsplikt for allment tilgjengelige dokument 2,96 9
FOR-1997-02-28-153 Forskrift om kringkasting 0,43 1
FOR-2004-12-28-1841 Forskrift om vilkår for tillatelse til å trykke Medietilsynets registreringsmerke på omslag og kassett 0,39 1
FOR-2001-12-21-1563 Forskrift til åndsverkloven 0,21 1
FOR-1990-09-28-778 Forskrift til lov om omsetning av billedkunst 0,15 0
LOV-1987-05-15-21 Lov om film og videogram 0,05 0
Topp 10 prosentandel av total 31,8 100
I alt for departementet 31,86 100
Kilde: Oxford Research

 

Mest kostnadskrevende informasjonskrav å etterleve for næringslivet

Regelområde/fagmyndighet Informasjonskrav Adm. kost. (i mill. kr) Andel av samlede kostnader (%)
Kringkasting § 1 og 7, meldeplikt om utlevereinger og returmeldinger 9,42 33
Lotteri og spill § 20, underbilag til dagsrapport 5 18
Diverse KKD § 11 og 44, ved offentlig gjengivelse av verk må kilden alltid angis 3,66 13
Lotteri og spill § 26, kvittere for mottak av bonger 2,56 9
Diverse KKD § 1, avlevering av alment tilgjengelige dokument 1,85 6
Film og video § 4-3, For forhåndskontroll av film og videogram kreves inn et gebyr 1,48 5
Lotteri og spill § 20, føres en dagsrapport 1,4 5
Film og video § 8-2, informasjon på omslag av videogram 1,28 4
Diverse KKD Kap 1 § 2, følgeopplysninger 1,11 4
Lotteri og spill § 28, etter hvert som nummer trekkes skal de registreres 0,73 3
Topp 10 andel av total 28,48 89
I alt for departementet 31,86
Kilde: Oxford Research

  

Mest kostnadskrevende skjema 

Regelområde/fagmyndighet Skjemanavn Adm. kost. (mill. kr) Andel av samlede kostnader (%)
Kringkasting Meldeplikt om utleveringer og returmelding av radio/TV utstyr 9,42 30
Lotteri og spill Salgsrapport hovedspill - underbilag til dagsrapport for bingo 5 16
Lotteri og spill Dagsrapport for bingo - hovedspill og sidespill 1,4 4
Diverse KKD Følgeopplysninger til pliktavleverte dokument 1,11 3
Film og video Skjema for registrering av videogram 0,47 1
Film og video Kvartalsliste for innrapportering av omsetning 0,39 1
Kringkasting Årsmelding for lokalfjernsyn 0,37 1
Film og video Skjema for registrering av film for visning 0,19 1
Lotteri og spill Regnskapsrapport for bingo - hovedspill og sidespill 0,11 0
Lotteri og spill Søknad om tillatelse til å spille bingo 0,07 0
Topp 10 prosentandel av totalt 18,52 59
I alt for departementet 18,72 59
Kilde: Oxford Research
Til toppen