Mest kostnadskrevende regelverk for miljøverndepartementet

Forenklingsguiden

Mest kostnadskrevende regelverk for miljøverndepartementet

 

Mest kostnadskrevende regelverk

For dette departementet er kun 9 lover/forskrifter kartlagt. Tabellen nedenfor er derfor dekkende for hele departementet.

Lover/forskrifter Adm. kost. (i mill. kr) Andel av samlede kostnader (%)
FOR-2003-02-25-256 Forskrift om redskaper mv. ved laksefiske 4,7 39
FOR-2005-10-11-1196 Forskrift om smittefarlig helseavfall 2,99 25
FOR-2004-12-23-1851 Klimakvoteforskriften 1,29

11

FOR-2005-04-01-276 Forskrift om konsekvensutredninger 1,28 11
FOR-1999-07-02-720 Forskrift om erstatning for tap av husdyr 1,09 9
LOV-1978-06-23-70 Delingsloven 0,35 3
FOR-2001-05-04-468 Forskrift om erstatning for tap av tamrein 0,21 2
FOR-1988-05-15-356 Forskrift for motorkjøretøy i utmark etc. 0,05 0
FOR-1983-06-16-1122 Forskrift om forurensning fra skip m. m (MARPOL-forskriften 0,02 0
Topp 10 prosentandel av total 11,97 100
I alt for departementet 11,97 100
Kilde: Oxford Research
 
 

Mest kostnadskrevende informasjonskrav å etterleve for næringslivet

 
Regelområde/fagmyndighet Informasjonskrav Adm. kost. (i mill. kr) Andel av samlede kostnader (%)
Diverse MD § 1, oppgaveplikt ved fangst av anadrome laksefisk 4,7 39
Diverse MD § 7, plikt til merking av emballasje for smittefarlig avfall 2,99 25
Diverse MD § 2-1, rapportering av årlige utslipp av CO2 1,28 11
Diverse MD § 14, søknad om erstatning for tap av husdyr 1,09 9
Diverse MD § 8-4 og 8-5, planforslag eller søknad med konsekvensutredning 0,88 7
Diverse MD

§ 5, forhåndsmelding - forslag til utredningsprogram

0,41 3
Diverse MD § 5-2, innbetaling av gebyr for kart- og delingsforretning 0,35 3
Diverse MD § 13, søknad om erstatning for tap og følgekostnader når tamrein blir drept eller skadet av rovvilt 0,21 2
Diverse MD § 5 og 6, skriftlig søknad om tillatelse til bruk av motorvogn eller luftfartøy 0,05 0
Diverse MD § 8-1 og 7-12, dokumentasjon om bord i skip 0,02 0
Topp 10 andel av total 11,96 100
I alt for departementet 11,97
Kilde: Oxford Research
 
 

Mest kostnadskrevende skjema

Regelområde/fagmyndighet Skjemanavn Adm. kost. (mill. kr) Andel av samlede kostnader (%)
Diverse MD Rapportering av kvotepliktige utslipp av CO2 1,28 11
Diverse MD Søknad om erstatning for sau drept av fredet rovvilt 1,09 9
Diverse MD Søknad om erstatning for rein drept av fredet rovvilt 0,21 2
Diverse MD Søknad om tillatelse til motorferdsel i utmark 0,05 0
Diverse MD Anmodning om overføring av kvoter 0 0
Topp 10 prosentandel av totalt 2,62 22
I alt for departementet 2,62 13
Kilde: Oxford Research
Til toppen