Innovasjon i tjenesteytende sektor

Ingress/omtaletekst

Tjenestesektoren er i dag større enn tradisjonell industri og primærnæringene. Samtidig er dette en svært variert sektor med store forskjeller mellom næringene. Noen er teknologisk orientert mens  andre  bruker teknologi i liten grad.

Samtidig er det en trend til at skillet mellom industri og tjenesteytende virksomhet viskes ut. Flere og flere foretak tilbyr totalløsninger til kundene ved å kombinere produkter og tjenester.

Det finnes i dag flere programmer som skal bidra til nyskaping og innovasjon i tjenesteytende næringer. Undersøkelser viser at mellom 30 % og 50 % av prosjektene som støttes av sentrale forskningsprogrammer, utføres av tjenestebedrifter. Det er derfor usikkert om det er behov for å opprette egne programmer spesielt rettet mot tjenesteytende sektor, men dette vurderes fortløpende. Nærings- og handelsdepartementet ønsker å lære mer for å drive politikkutvikling med sikte på å fremme innovasjon i tjenesteytende sektor.

Til toppen