Innovasjon i offentlig sektor gir bedre tjenester

Ingress/omtaletekst

Offentlig sektor sysselsetter ca. 30 prosent av landets arbeidsstyrke[1] og utgjør en stor del av norsk økonomi.

Gjennom de siste 50 årene er de norske velferdsordningene bygget ut, med særlig vekt på utdanning, helse og omsorg. I løpet av de neste 50 åren vil imidlertid antallet alderspensjonister per yrkesaktiv person nesten dobles. Dette vil påvirke pensjonsutbetalingene og utgiftene til helse- og omsorgsektoren. Offentlig sektor må derfor evne å utnytte ressursene bedre. Fornying av offentlig sektor må altså skje ved innovasjon, det vil si ved at man jobber smartere. Dette gjelder ikke minst i helse- og omsorgssektoren. Innovasjon i offentlige tjenester kan også medvirke til å redusere belastningen på miljøet.

 

 

 

[1] Statistisk sentralbyrå

Til toppen