Utdanning og kompetanse

Ingress/omtaletekst

Innovasjoner blir til når vi bruker kunnskap og erfaringer på nye måter. Beregninger viser at verdien av vår arbeidsinnsats utgjør ca. 85 pst. av Norges nasjonalformue.[1]  

Kunnskap og kompetanse opparbeides igjennom utdanningssystemet og videreutvikles i arbeidslivet som et resultat av utfordrende oppgaver, læring og kunnskapsutveksling. En kompetent arbeidsstyrke som får mulighet til å ta kreativiteten i bruk, er avgjørende for innovasjon, økt verdiskaping og i siste instans til sikring av velferden.

Etterspørselen etter kompetent arbeidskraft vil fortsette å øke i årene som kommer.  Globaliseringen øker takten på nyskaping og teknologiutvikling over hele verden, og øker behovet for omstilling og spesialisering også i Norge. Eldrebølgen og økte krav til kvalitet i offentlige tjenester, vil øke etterspørselen etter arbeidskraft med høy kompetanse.

 

 


[1] Finansdepartementet

Til toppen