Handel i EØS

På disse nettsidene finnes informasjon om hvordan Norge er tilknyttet det indre marked, samt oversikt over overordnede regler som gjelder for fri bevegelighet av varer og tjenester. Veilederen i hovedsak rettet mot departementene og underliggende etater. Den gir informasjon om regelverksarbeid, tilsyn og annen myndighetsutøvelse. Blant regelverkene som behandles er tjenesteloven, EØS-vareloven, EØS- høringsloven og lov om tekniske kontrollorgan.

Norge i det indre marked

I det indre marked er norsk næringsliv sikret like muligheter for deltakelse og konkurransevilkår som alle andre land innenfor EØS-området.

Varer

EU er Norges viktigste handelspartner, ikke minst når det gjelder handel med varer. I 2012 kom 65 prosent av vareimporten fra EU. I samme år gikk litt over 80 prosent av Norges totale vareeksport til EU. Det gjør regelverket for fritt varebytte i EØS svært sentralt for så vel norsk næringsliv som for offentlige myndigheter.

Tjenester og etablering

En tjeneste beskrives i EØS-retten som økonomisk aktivitet, normalt ytt mot betaling, som ikke omfattes av reglene om fri bevegelighet av varer, kapital eller personer.

Aktuelt nå

Viser vei i EØS-jungelen

Hvem kan svare på spørsmål om EØS-regler for kjemikalier, CE-merking eller forsikring? Nå har Nærings- og fiskeridepartementet laget en nettside som skal hjelpe næringslivet til å finne riktig informasjon om EØS.

EU/EØS-konferanse på nett-tv

Hvordan kan næringsliv, organisasjoner og forvaltning jobbe sammen for å oppnå best mulig vilkår i EU? Dette er tema når NHO og Nærings- og fiskeridepartementet i dag inviterer til konferanse.

Regjeringen styrker standardiseringsarbeidet

Nytt regelverk skal bidra til flere standarder for tjenestesektoren og at små og mellomstore bedrifter involveres når det utvikles nye standarder. Å legge til rette for bruk av standarder i ulike deler av samfunnet er en del av næringspolitikken og bidrar til mer effektiv utnyttelse av samfunnets ressurser.

Flere aktuelle saker om Handel i EØS

Dokumenter

Prop. 79 L (2013–2014)

Endringar i EØS-høringsloven (europeisk standardisering)

Prop. 130 L (2013–2014)

Endringer i foretaksregisterloven (gjennomføring av direktiv 2012/17/EU om sammenkopling av sentrale registre, handelsregistre og foretaksregistre)