EFTAs ministermøte 3. desember

Under EFTAs ministermøte i Genève 3. desember markerte nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen og de andre EFTA-landenes ministre at forstudien om en handelsavtale med India er fullført og at det er enighet om å gjennomføre en forstudie med Russland.

Under EFTAs ministermøte i Genève 3. desember markerte nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen og de andre EFTA-landenes ministre at forstudien om en handelsavtale med India er fullført og at det er enighet om å gjennomføre en forstudie med Russland.

Under ministermøtet bekreftet ministrene at de var tilfredse med den positive utviklingen i forhandlingene med Gulf Cooperation Council, Colombia og Peru og Algerie.  Ministrene var videre enige i at forhandlingene om en handelsavtale med Thailand bør gjenopptas så snart en demokratisk regjering er på plass. Ministrene ønsket også velkommen handelsavtalen med Egypt som trådte i kraft 1. august og den foretående ikrafttredelsen av handelsavtalen med Southern African Customs Union (SACU). Videre tar ministrene sikte på å signere avtalen med Canada tidlig neste år.

Forstudien om en handelsavtale med India er sluttført. Forstudiegruppen konkluderer med at India og EFTA-landene vil ha gjensidige fordeler av en handelsavtale. En handelsavtale med India vil gi norske eksportører gode og forutsibare betingelser for sin eksport til India. I 2006 var Norges samhandel for varer med India 3,6 milliarder kroner. Det er også betydelig handel med tjenester, hvor norsk eksport domineres av skipsfart og tjenester til indisk petroleumsvirksomhet. Ettersom India i dag har betydelige tollbarrierer, vil en handelsavtale legge til rette for økt eksport til India. Dette vil være positivt for sysselsettingen og verdiskapingen i norske eksportbedrifter.

Under det norske formannskapet i EFTA denne høsten har forholdet til Russland hatt høy prioritet. Russland er en viktig handelspartner for Norge, og spesielt for norsk eksport av fisk og fiskeprodukter. Et tettere samarbeid med Russland om handel og investeringer er viktig for norsk eksportnæring.

EFTA-landene og Russland er blitt enige om å gjennomføre en forstudie som skal legge til rette for en styrking av handels- og investeringsrelasjonene mellom partene. Nærings- og handelsministeren vil i kraft av det norske formannskapet signere avtalen om opprettelse av en felles studiegruppe sammen med den russiske ministeren for handel og utvikling, Elvira Nabiullina. Dette vil skje under Dag Terje Andersens besøk til Moskva 4. desember.

- Dette arbeidet kan være et første skritt mot en fremtidig handelsavtale mellom EFTA-landene og Russland, etter at Russland er blitt medlem av WTO, sier nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen.

Ministrene var videre enige om at forberedelsene for fremtidige forhandlinger med Albania og Serbia er kommet godt i gang, og at mulighetene for å styrke handelsforbindelsene med Montenegro kan vurderes.

I forbindelse med ministerkonferansen møtte ministrene EFTAs Parlamentarikerkomité for å diskutere arbeidet med handelsavtalene og utviklingen under EØS-avtalen. Parlamentarikerne var interesserte i å høre om status, fremdriften i tredjelandssamarbeidet og prioriteringene for 2008.

- For Norge og EFTA er India og Russland høyt prioritert. Det også en rekke land i Asia, som Malaysia, som er interessante for norsk næringsliv. Regjeringen vil fortsette å arbeide for å inngå nye, fremtidige handelsavtaler for å styrke norsk eksport i fremtiden, sier Andersen.

Les mer om EFTAs ministermøte på EFTAs hjemmeside.
Les pressemeldingen fra EFTAs ministermøte.