EFTA og Canada har ferdigforhandlet handelsavtale!

EFTA-landene og Canada har ferdigforhandlet en handelsavtale. Dette er gode nyheter for norsk næringsliv.

EFTA-landene og Canada har ferdigforhandlet en handelsavtale. Forhandlingene med Canada startet i 1998, men ble fastlåste i 2000 fordi partene ikke kom frem til en tilfredstillende løsning for toll på skip. Senhøsten 2006 ble partene enige om å gjenoppta forhandlingene med EFTA.

Forhandlingene med Canada er nå avslutt1t og dette er gode nyheter for samhandelen med Canada. I 2006 var Canada EFTAs femte største handelsparter for varer, og Norges tredje største handelspartner for Norge etter EU og USA. Avtalen avskaffer alle tollsatser for industrivarer og innfører en rekke forenklinger for handelen mellom landene. Canada vil over tid avvikle toll på alle skip og båter. Norge er med dette sikret viktige konkurransefortrinn i det canadiske markedet.

For Norge er den største tollbarrieren knyttet til skip og båter. Canadiske tollsatser på skip er ubundne i WTO, noe som gjør at Canada til enhver tid står fritt til å øke dem. For tiden er tollsatsene på dette området på 25 %. Handelsavtalen innebærer at tollsatsene fjernes for en rekke skip og båter samt at de gradvis trappes ned for skip og andre flytende installasjoner som er sensitive for canadisk skipsindustri. Norge er det eneste skipsproduserende land Canada har gitt slike tollreduksjoner til.
Handelsavtalen forplikter partene til å møtes for å forhandle en utvidelse av avtalens virkeområde til å omfatte handel med tjenester, investeringer og offentlige anskaffelser senest 3 år etter at avtalen har trådt i kraft.

Så snart Stortingsproposisjonen foreligger for handelsavtalen med Canada, vil NHD ferdigstille en fyldigere landside med informasjon om handelsavtalen.