EFTA og Colombia har ferdigforhandlet en handelsavtale

Handelsavtalen mellom EFTA og Colombia er ferdig forhandlet. Avtalen fjerner tollen for en rekke varer. Norsk næringsliv får også et konkurransefortrinn sammenliknet med bedrifter fra EU som ikke har noen handelsavtale med Colombia.

Handelsavtalen mellom EFTA og Colombia er ferdig forhandlet. Avtalen fjerner tollen for en rekke varer. Norsk næringsliv får også et konkurransefortrinn sammenliknet med bedrifter fra EU som ikke har noen handelsavtale med Colombia.

-Dette er en avtale som ivaretar våre næringsinteresser og er i tråd med regjeringens politikk om å understreke betydningen av menneskerettigheter og grunnleggende arbeidstagerrettigheter i handelsavtaler, sier nærings- og handelsminister Sylvia Brustad.

Handelsavtalen mellom EFTA og Colombia vil gi bedre markedsadgang for industrivarer, landbruksprodukter og fisk. Det blir ingen toll for 85 prosent av EFTAs eksport av industrivarer fra den dagen avtalen trer i kraft. Toll for de resterende varene fjernes over henholdsvis fire og ni år. Handelsavtalen bidrar også til å skape gode betingelser for eksport av fisk og marine produkter til Colombia.

Norsk eksport av tjenester får også bedre betingelser, inkludert rett til etablering i de fleste sektorer i Colombia. Norske bedrifter får i tillegg bedre muligheter til å delta i anbudskonkurranse om offentlige anskaffelser.

- Gjennom en handelsavtale hindrer vi at norske bedrifter diskrimineres i forhold til bedrifter fra land som har handelsavtale med Colombia. Samtidig vil norske bedrifter vil få et konkurransefortrinn sammenlignet med bedrifter fra EU, som ikke har en handelsavtale med Colombia, sier Brustad.

I handelsavtalen bekrefter Colombia og EFTA sitt engasjement og sin respekt for grunnleggende menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter, blant annet i konvensjonene i Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO).

- For regjeringen har det vært viktig at handelsavtalen med Colombia skal fremme engasjement for menneskerettigheter, sosiale standarder og arbeidstakerrettigheter, og vi er godt fornøyd med at dette understrekes i avtalen, sier Brustad.

Forhandlingene med Colombia startet våren 2007, og det har vært totalt fem forhandlingsrunder. Siste runde ble avsluttet i Sveits 12. juni. Nå skal avtalen gjennomgås juridisk i Colombia og EFTA-landene før den undertegnes, ratifiseres og trer i kraft. I Norge vil ratifisering skje ved behandling i Stortinget.

Samhandelen mellom Norge og Colombia
Colombia er Latin-Amerikas femte største økonomi, og har de siste årene hatt en gjennomsnittlig vekst i BNP på ca. fem prosent. Colombia strekker seg over et område to ganger større enn Frankrike og har en befolking på om lag 43 millioner.

Norges samhandel med Colombia var på 354 mill. NOK i 2006. En handelsavtale med Colombia vil skape et godt grunnlag for økning i samhandelen. Norge importerer hovedsakelig landbruksprodukter som kaffe, blomster og frukt fra Colombia. Norsk eksport til Colombia består blant annet av kunstgjødsel og maskiner.

Colombia er det tredje søramerikanske landet EFTA inngår en handelsavtale med. EFTA har også handelsavtaler med Mexico og Chile, og forhandler for tiden med Peru. Det forventes at handelsavtalen med Colombia vil styrke regionens betydning for norsk næringsliv i fremtiden.