EFTA-vedtak om arbeidstakerrettigheter

Under EFTAs uformelle ministermøte i Genève 25. november 2008 fikk Norge gjennomslag for at det skal etableres en arbeidsgruppe som skal se på hvordan arbeidstaker- og sosiale rettigheter bør håndteres i fremtidige EFTA-handelsavtaler.

Arbeidsgruppen skal legge frem sine forslag på EFTAs ministermøte i Norge til sommeren.

- Et hovedsatsningsområde for regjeringen er å fremme en sosial og bærekraftig globalisering. Dette innebærer blant annet å fremme arbeidstakerrettigheter i internasjonale sammenhenger. Vi ønsker å utvikle EFTAs handelsavtaler slik at de bidrar til et mer globalt anstendig arbeidsliv, og ser oss svært fornøyd med at vi har fått i gang en prosess om arbeidstakerrettigheter i EFTA, sier statssekretær Rikke Lind i Nærings- og handelsdepartementet.

Colombia
Handelsavtalen med Colombia ble undertegnet på EFTA-møtet i Genève.
– Jeg er godt fornøyd med at handelsavtalen er undertegnet. Avtalens fortale inneholder blant annet referanser til arbeidstagerrettigheter, miljø og bærekraftig utvikling, sier Lind.

Lind underskrev avtalen sammen med ministre fra Island, Liechtenstein og Sveits i tillegg til Colombias minister for handel, næring og turisme, Luis Guillermo Plata Páez.

Regjeringen legger stor vekt på arbeidstagerrettigheter, noe som ble poengtert av Lind under seremonien: – Jeg påpekte problemene Colombia har på området og oppfordret Colombia til å fortsette arbeidet med å løse disse problemene, sier Lind.

Klikk her for å lese handelsavtalen mellom EFTA og Colombia

Russland
Forstudien om en handelsavtale med Russland er sluttført. Den konkluderer med at Russland og EFTA bør starte forhandlinger om en bred handelsavtale. Russland er en viktig handelspartner for Norge, spesielt for norsk eksport av fisk og fiskeprodukter. I 2007 bestod 68 prosent av eksporten til Russland av fisk og sjømat. Andre viktige eksportprodukter er skip og maskiner.

Fra og med 1998 har stadig flere norske bedrifter engasjert seg i det russiske markedet, og Innovasjon Norge har registrert 130 norske bedrifter som er operative på det russiske markedet med en eller annen form for fast tilstedeværelse.

- Regjeringen prioriterer en handelsavtale med Russland høyt. Vi ble i dag enige om å arbeide for å starte forhandlinger i 2009, og er nå enda et skritt nærmere en slik avtale, sier statssekretær Lind.

Handel og miljø
Under EFTAs sommerministermøte i juni 2008 ble det besluttet å opprette en arbeidsgruppe i EFTA som skal se på forholdet mellom handel og miljø. Interimrapporten som denne gruppen har utarbeidet ble lagt frem under ministermøtet. Denne viser at det er betydelig internasjonal utvikling på området. Endelig rapport vil bli lagt frem på neste EFTA-ministermøte.

- Miljø er viktig, og regjeringen ønsker å integrere beskyttelse av miljøet på alle politikkområder, sier statssekretær Lind.