Enighet om handelsavtale mellom EFTA og Albania

Andre og siste forhandlingsrunde med sikte på inngåelse av en handelsavtale mellom EFTA og Albania fant sted i Geneve i perioden 25.-26. juni 2009. Forhandlingene ble ledet av forhandlingsleder Hanspeter Tschani og Pranvera Kastrati for henholdsvis EFTA og Albania. Det tas sikte på å undertegne avtalen i løpet av høsten og ikrafttredelse første halvdel 2010.

Forhandlingene med Albania startet våren 2009, og det har vært avholdt totalt to forhandlingsrunder. Nå skal avtalen gjennomgås juridisk i Albania og EFTA-statene før den undertegnes, ratifiseres og trer i kraft. I Norge vil ratifisering skje ved behandling i Stortinget.

Handelen mellom Norge og Albania er beskjeden per i dag, men avtalen gir gode betingelser for økt handel i fremtiden. Norge eksporterte varer for 21 millioner kroner og importerte varer for 8 millioner kroner i 2008. Importen består i hovedsak av tekstilprodukter, mens vi eksporterer elektriske maskiner til Albania.

Gjennom avtalen er Norge sikret tollfrihet for industrivarer inkludert fisk fra avtalens ikrafttredelse. Resultatet gir også visse muligheter for økt handel med jordbruksvarer. For bearbeidede jordbruksprodukter oppnådde vi i hovedsak de samme betingelser som EU. For ubearbeidede landbruksprodukter har Norge fått tollreduksjoner for bl.a. ost, diverse frukt og grønnsaker, vann og akevitt. EFTA fikk gjennomslag for at partene ikke kan treffe anti-dumpingtiltak mot hverandre.

I handelsavtalens fortalebestemmelser bekrefter partene blant annet sitt engasjement og respekt for miljø, grunnleggende menneskerettigheter og arbeidstagerrettigheter, herunder prinsippene i konvensjoner som partene har tiltrådt i Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO).

Videre inneholder avtalen bestemmelser om immaterielle rettigheter, generelle bestemmelser for investeringer og utviklingsbestemmelser for tjenester og offentlige anskaffelser.