Forhandlingene om en handelsavtale mellom EFTA og Serbia avsluttet

Forhandlingene om en handelsavtale mellom EFTA og Serbia er avsluttet. Forhandlingene ble ledet av Bojana Todorovic og Anniken Mordal for henholdsvis Serbia og EFTA. Ambisjonen er å signere avtalen i løpet av inneværende år og ikrafttredelse første halvdel neste år.

Forhandlingene med Serbia startet våren 2009, og det har vært avholdt totalt to forhandlingsrunder. Nå skal avtalen gjennomgås juridisk i Serbia og EFTA-landene før den undertegnes, ratifiseres og trer i kraft. I Norge vil ratifisering skje ved behandling i Stortinget.

Handelen mellom Norge og Serbia er beskjeden per i dag, men avtalen gir gode betingelser for økt handel i fremtiden. Norske næringsinteresser i Serbia er i første rekke knyttet til telekommunikasjon. Samhandelen for varer er voksende og beløp seg til 122 millioner kroner i 2008. Kunstgjødsel er i dag det viktigste norske eksportproduktet til Serbia. Norge importerte varer fra Serbia til en verdi av 91 millioner kroner i 2008. Elektrisk maskineri og aluminium var de viktigste varene.

Gjennom avtalen er Norge sikret gode betingelser for handelen med industrivarer inkludert fisk, som innebærer EU-behandling og –parallellitet. Resultatet gir også visse muligheter for økt handel med jordbruksvarer For bearbeidede jordbruksprodukter har vi fått tilfredsstillende markedsadgang for de varer som er viktigst for EFTA. For ubearbeidede jordbruksvarer har Norge har fått bedre markedsadgang inn til Serbia for spesielt kjøtt, ost og akevitt. Resultatet må betegnes som tilfredsstillende.

Videre fikk EFTA-landene gjennomslag for at partene ikke kan treffe anti-dumpingtiltak mot hverandre. Dette var et høyt prioritert og prinsipielt viktig spørsmål for Norge i forhandlingene.

Opprinnelsesreglene er tilnærmet identiske med reglene som finner i andre frihandelsavtaler mellom europeiske parter og bestemmelsene om handelsfasilitering gir partene viktige retningslinjer og forpliktelser overfor næringslivet hva gjelder informasjon og forutsigbarhet

I handelsavtalens fortalebestemmelser bekrefter partene blant annet sitt engasjement og respekt for miljø, grunnleggende menneskerettigheter og arbeidstagerrettigheter, herunder prinsippene i konvensjoner som partene har tiltrådt i Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO).

Videre inneholder avtalen bestemmelser om immaterielle rettigheter, generelle bestemmelser for investeringer og utviklingsbestemmelser for tjenester og offentlige anskaffelser.