Frihandelsavtalen med Hongkong SAR trådte i kraft 1. november

Frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Hongkong SAR og avtalen om handel med landbruksvarer mellom Norge og Hongkong SAR trådte i kraft 1. november 2012.

- Dette er en viktig avtale fordi den sikrer norske eksportører og investorer økt forutsigbarhet og bedre rammebetingelser i et stort asiatisk marked, sier nærings- og handelsminister Trond Giske

Frihandelsavtalen ble ferdigforhandlet i mars 2011 etter litt over ett år med forhandligner, og ble undertegnet 21. juni 2011. Det er en moderne frihandelsavtale som ikke bare omfatter handel med varer, men også handel med tjenester, investeringer, konkurranse, immaterielle rettigheter, handel og miljø og en separat avtale om arbeidstakerrettigheter.

Hongkong SAR tilbyr allerede tollfri markedsadgang for alle typer varer og frihandelsavtalen sikrer at denne praksisen videreføres. Norge og Hongkong SAR har i avtalen forpliktet seg til å ikke benytte antidumping-, utjevnings- eller globale beskyttelsestiltak seg imellom, noe som er prinsipielt viktig for Norge. For handel med tjenester ble det oppnådd bedre vilkår for markedsadgang enn i WTO for alle norske prioriterte tjenestesektorer (skipsfart, energirelaterte tjenester, telekommunikasjonstjenester og sjøforsikringstjenester). 

- Avtalen med Hongkong SAR gir Norge et solid og regelbasert fotfeste i verdens kanskje mest dynamiske økonomi. Hongkong SAR er ikke bare en inngangsport til Kina, men på mange måter til resten av Asia. Flere norske bedrifter har etablert seg i Hongkong SAR nettopp av denne grunnen. Frihandelsavtalen vil gi de mange norske bedriftene i Hongkong SAR enda større grad av forutsigbarhet, sier Giske.

Norske næringsinteresser i Hongkong SAR er i første rekke knyttet til eksport av fisk og andre marine produkter. I 2011 beløp den samlede varehandelen mellom Norge og Hongkong SAR seg til 2,4 milliarder kroner. Norge eksporterte varer for 1,4 milliarder kroner, hvorav fisk og andre marine produkter utgjorde 41 prosent av total vareeksport i 2011. Samme år importerte Norge varer fra Hongkong SAR til en verdi av 1 milliard kroner, hvor den viktigste importvaren var klær og andre ferdigvarer (21 prosent).

Den samlede tjenesteeksporten mellom Norge og Hongkong SAR var i 2009 beregnet til å utgjøre 375 millioner kroner. IT-tjenester var i 2009 den viktigste tjenesteeksporten til Hongkong SAR (82 prosent), og forretningstjenester sto for 52 prosent av norsk tjenesteimport fra Hongkong SAR.

Nærings- og handelsminister Trond Giske i forbindelse med besøk til Hongkong SAR i 2010