Møte mellom EFTA og Canada 8. - 10. mai 2012

EFTA og Canada hadde møter i Ottawa 8. - 10. mai 2012 for å drøfte mulighetene for å videreutvikle den eksisterende frihandelsavtalen.

EFTA og Canada hadde møter i Ottawa 8. - 10. mai 2012 for å drøfte mulighetene for å videreutvikle den eksisterende frihandelsavtalen.

Både Canada og EFTA-statene har gode erfaringer med den eksisterende frihandelsavtalen. Samhandelen mellom EFTA-statene og Canada har økt betydelig etter at frihandelsavtalen trådte i kraft 1. juli 2009. Norge er Canadas største handelspartner blant EFTA-statene.

Både Canada og EFTA-statene ga uttrykk for at de ønsker å modernisere den eksisterende frihandelsavtalen. Den eksisterende frihandelsavtalen omfatter bare markedsadgangsforpliktelser om handel med varer, og partene diskuterte behovet for å videreutvikle avtalen til å omfatte andre sider av handelen, som handel med tjenester, investeringer, offentlige anskaffelser, arbeidstakerrettigheter og miljø.

Canada er inne i krevende forhandlinger om en frihandelsavtale med EU, og har ikke kapasitet til å starte forhandlinger med EFTA før forhandlingene med er EU nærmere avslutning. Det ble avtalt at partene skulle ha kontakt i oktober med sikte på å gjennomgå status og se nærmere på kapasitetssituasjonen.