Møte i blandet komité med Colombia

Første møte i blandet komité mellom EFTA og Colombia ble avholdt 7. november 2014 i Bogotá. Dagen før ble det avholdt møte i underkomiteen for tollsaker.

Frihandelsavtalen trådte i kraft 1. september 2014 mellom Norge og Colombia. Under møtet etablerte partene prosedyrereglene for Den blandede komité samt prosedyreregler for voldgift. Blandet komité gikk gjennom implementeringen av avtalen i EFTA-statene og Colombia, og det ble konstatert at denne er i rute og at frihandelsavtalen fungerer godt. I tillegg ble videreutvikling av avtalen diskutert, inkludert tekniske endringer og muligheten for å utvide avtalen med et kapittel med handel og bærekraftig utvikling. Det vil ikke være mulig å gjøre endringer i avtalen på nåværende tidspunkt, men partene vil diskutere dette videre på neste møte i Den blandede komité. Neste møte vil normalt avholdes om to år.