Møte mellom Canada og EFTA, 29.-30. oktober 2014

EFTA ønsker å videreutvikle frihandelsavtalen med Canada fra 2009, blant annet med sikte på å få inkludert handel med tjenester. EFTA reiste dette spørsmålet med Canada og spørsmålet om hvordan EFTA kunne sikre seg like gode vilkår som det EU har oppnådd i sin nye frihandelsavtale med Canada.

EFTA ønsker å videreutvikle frihandelsavtalen med Canada fra 2009, blant annet med sikte på å få inkludert handel med tjenester. EFTA reiste dette spørsmålet med Canada og spørsmålet om hvordan EFTA kunne sikre seg like gode vilkår som det EU har oppnådd i sin nye frihandelsavtale med Canada.  

Den eksisterende frihandelsavtalen mellom Canada og EFTA omfatter markedsadgangsforpliktelser for handel med varer, men mangler materielle bestemmelser om bl.a. tjenester, investeringer, immaterielle rettigheter og offentlige anskaffelser.

Canada og EU har nylig avsluttet forhandlingene om en frihandelsavtale som er mer vidtrekkende enn EFTAs frihandelsavtale. I lys av dette ønsker EFTA å se på muligheten for å utvide den eksisterende avtalen, for å oppnå like gode vilkår for norske eksportører i Canada som EU.

Partene er enige om å møtes igjen i løpet av våren 2015. Spørsmål om prosessen kan sendes til postmottak@nfd.dep.no