EFTA og Peru møttes for å diskutere frihandelsavtalen

Det første møtet i Den blandede komité mellom EFTA-statene og Peru fant sted 17. april 2013 i Genève. Formålet var å gå igjennom områdene frihandelsavtalen dekker og diskutere muligheten for å videreutvikle avtalen.Det første møtet i Den blandede komité mellom EFTA-statene og Peru fant sted 17. april 2013 i Genève. Formålet var å gå igjennom områdene frihandelsavtalen dekker og diskutere muligheten for å videreutvikle avtalen.

 

Frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Peru trådte i kraft for Norge 1. juli 2012. Avtalen oppretter en komité hvor avtalepartene møtes jevnlig for å diskutere sentrale deler av avtaleverket, hvordan avtalen fungerer i praksis og eventuell utvidelse av avtalen. Det første møtet i denne komiteen ble avholdt i Genève 17. april 2013.

 

Handelsavtalen med Peru omfatter handel med varer, investeringer, immaterielle rettigheter og offentlige anskaffelser. Når det gjelder handel med tjenester, har avtalen en utviklingsklausul hvor partene tar sikte på å utvide avtalen til å omfatte tjenester. Spørsmålet om å innlede forhandlinger om tjenester var et tema under møtet. EFTA-siden la også frem et forslag til kapittel om handel og bærekraftig utvikling, basert på EFTAs modellkapittel som ble utviklet etter at avtalen med Peru var ferdigforhandlet. Partene ble enige om å diskutere dette videre.

 

Handelen mellom EFTA og Peru har hatt en gjennomsnittlig årlig økning på 24% det siste tiåret. Mellom 2011 og 2012 økte varehandelen med hele 40 %. En stor del av økningen fra 2011 til 2012 er et resultat av økt import fra Peru til Norge av fiskeoljeprodukter.