Femte forhandlingsrunde mellom EFTA og Mellom-Amerika

Femte forhandlingsrunde mellom EFTA og de mellomamerikanske landene Costa Rica, Guatemala, Honduras og Panama fant sted 10. - 14. desember 2012 i Guatemala City.

EFTA og Mellom-Amerika gjorde betydelige fremskritt i forhandlingene, og det meste av avtaletekster er nå ferdigstilt. Dette gjelder blant annet kapitlene om handelsfasilitering, investeringer, handelstiltak, konkurranse. Det er i all hovedsak tekniske spørsmål som gjenstår i de resterende kapitlene. Det var også god fremdrift i forhandlingene om eliminering av toll og handel med tjenester, men det er på disse områdene det gjenstår mest arbeid og det er her det er størst forskjeller i ambisjonsnivå og forventninger mellom de mellomamerikanske landene.  Dette er naturlig som følge av interne forskjeller i økonomisk utvikling og handel. EFTA har derfor akseptert at de mellomamerikanske landene kan ha ulike forpliktelser om toll og ulike lister for handel med tjenester for å ivareta nasjonale behov.

Det legges opp til å avholde møter med Mellom-Amerika i Genève medio februar, der de resterende temaer skal diskuteres, med sikte på å sluttføre forhandlingene.