Fremgang i forhandlingene om en handelsavtale mellom EFTA og India

Tolvte forhandlingsrunde mellom EFTA og India ble avholdt 14. – 25. oktober i New Dehli. Det er god fremgang i forhandlingene.

Det foreliggende indiske industrivaretilbudet  dekker mellom 92-95% av norsk eksport til verden. I avslutning av forhandlingene vil vi fra norsk side prioritere å få gjennomslag de resterende industrivarekravene fra Norge, spesielt for fisk, kjemikalier, maskiner og måleinstrumenter. I forhandlingene om handel med tjenester opprettholder Norge krav om at India tar handelsforpliktelser for skipsfart og telekommunikasjon i samsvar med nasjonale reguleringer i India. India stiller på sin side krav om bedre vilkår for sine tjenesteytere i Norge, og forenkling av prosedyrer for overføring av personsensitiv data. Norge har de indiske kravene til vurdering.

Det er gjort betydelige fremskritt i diskusjonene om handel og bærekraftig utvikling. Det er oppnådd enighet om at en avtale mellom EFTA og India skal inneholde bestemmelser om handel og bærekraftig utvikling som ivaretar hensynet til både miljø og arbeidstakerrettigheter, men det gjenstår fortsatt mye arbeid om de konkrete bestemmelsene.

EFTA og India legger opp til hektisk møteaktivitet i løpet av høsten. Neste forhandlingsrunde med forhandlingsledere og eksperter planlegges i slutten av november.