Positiv utvikling i forstudieprosessene med India og Kina

3. september holdt EFTA og India sitt tredje møte i arbeidet med forstudien mellom partene i New Dehli. 13. og 14. september holdt Norge og Kina sitt andre møte i arbeidet med forstudien mellom landene. Begge møtene var vellykkede og det er god fremdrift i arbeidet.

Den 3. september ble det tredje møte i arbeidet med forstudien mellom India og EFTA holdt i New Dehli. 13. og 14. september holdt Norge og Kina sitt andre møte i arbeidet med forstudien mellom landene. Begge møtene var vellykkede og det er god fremdrift i arbeidet.

Formålet med forstudiene er å utrede  om det er grunnlag for å starte forhandlinger om en handelsavtale. I forstudiene analyseres områder som kan omfattes i en eventuelt fremtidig handelsavtale.

India
Når det gjelder forstudien med India har arbeidsgruppen utarbeidet utkast til kapitler på samtlige områder som inngår i en annengenerasjonsavtale. I gjennomgangen av de ulike temaene har partene blitt godt kjent med hverandres handelspolitikk og sensitive områder. Partene har tidligere blitt enige om at forstudierapporten skal ferdigstilles i oktober 2007.

Å styrke handelsrelasjonene med India er en av Norges hovedprioriteringer under formannskapet i EFTA høsten 2007. Norge importerte varer for 1,49 milliarder kroner fra India i 2006. Norges eksport til India samme år var på 2,14 milliarder kroner. Samhandelen mellom Norge og India har økt med 120 prosent de siste seks år, men er likevel liten tatt i betraktning det store markedet India utgjør med en befolkning på over 1 milliard mennesker. 100–120 millioner av disse har en kjøpekraft på linje med det økonomiske middelsjiktet i Europa.
 
Kina
Det andre møtet i den bilaterale forstudien mellom Norge og Kina ble holdt i Beijing 13.-14. september 2007.

Norge og Kina utvekslet tekster på en rekke områder som ble diskutert under møtet i Beijing. Partene har blitt enige om en ambisiøs tidsplan frem mot neste, og i henhold til planen, siste møte. Dette møtet vil finne sted i Oslo, desember 2007.

Norge prioriterer å styrke relasjonene til Kina. Et fremtidsrettet nærings- og handelssamarbeid med Kina, ved blant annet å arbeide for en handelsavtale, er sentralt i regjeringens nye Kina-strategi, som ble lansert 14. august 2007. Kina er vår største handelspartner i Asia, både på eksport og på importsiden, og vår tredje viktigste handelspartner etter EU og Nord-Amerika.  I 2006 eksporterte Norge varer til Kina for 10,9 milliarder kroner. Samtidig var importen på 23 milliarder kroner.

Følg med på www.handelsavtaler.no for å følge utviklingen i handelssamarbeidet med India og Kina.