Et første skritt mot en handelsavtale med India

EFTA-landene og India har besluttet å starte forberedelsene til en handelsavtale. Under EFTAs ministermøte i Genève i desember 2006, undertegnet nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen en avtale om å gjennomføre en handelsstudie mellom EFTA-landene og India. Dette er første skritt mot en eventuell handelsavtale med India.

EFTA-landene og India har besluttet å starte forberedelsene til en handelsavtale. Under EFTAs ministermøte i Genève i desember 2006, undertegnet nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen en avtale om å gjennomføre en handelsstudie mellom EFTA-landene og India. Dette er første skritt mot en eventuell handelsavtale med India.


En handelsstudie med India er veldig viktig for norsk eksportnæring. En felles handelsstudie vil være et første skritt mot eventuelle forhandlinger om en handelsavtale. Norge har lenge prioritert en handelsavtale med India. Under Andersens besøk i New Dehli i oktober uttrykte India ambisjoner om å inngå en omfattende handelsavtale med EFTA-landene.

Det forventes høy økonomisk vekst i India de nærmeste årene. Samhandelen mellom Norge og India er i rask vekst, men er likevel liten tatt i betraktning det store marked som India utgjør med over 1 milliard mennesker. 100–120 millioner av disse har en kjøpekraft på linje med det økonomiske middelsjiktet i Europa. Norges eksport til India domineres foreløpig av maskiner og skip. Det ventes imidlertid at eksporten til India vil øke i tiden fremover.

India ønsker nå å forhandle bilaterale og regionale handelsavtaler med en rekke land, og etter det syvende toppmøtet mellom EU og India i Helsingfors i oktober er det nå klart at India også ønsker å starte forhandlinger med EU. Gitt denne utviklingen er det således desto viktigere å sikre norske eksportører markedsadgang i India. 

I denne situasjonen er det sentralt at Norge sikrer at norske eksportører ikke diskrimineres i det indiske markedet. India og EFTA er enige om å starte en handelsstudie. Arbeidet med studien vil gi bedre innsikt i sentrale handelsbarrierer mellom India og Norge og vil være et egnet forum for å ta opp konkrete utfordringer for økt samhandel. I den videre prosessen er det viktig å ha god kjennskap til næringslivets og berørte organisasjoners erfaringer fra India og synspunkter på innholdet i en EFTA-India handelsavtale.

For norske eksportører av fisk og fiskeprodukter har India lenge vært sett på som et marked for sjømat med stort potensial. India reduserte unilateralt tollsatsen for atlanterhavslaks (Atlantic Salmon) fra 30 til 10 prosent tidligere i år. Dette er en positiv utvikling, men det er fortsatt høye tollsatser på en rekke sentrale produkter for norsk fiskeeksport.

Bedrifter og andre aktører som handler med India, oppfordres til å gi innspill til Nærings- og handelsdepartementet. Det er også anledning til å stille spørsmål relatert til handelen mellom Norge og India. 


Fakta
- Samhandelen mellom Norge og India har økt med 120 prosent de siste seks år.
- Norsk import fra India økte med 16 prosent fra 2004 til 2005, hovedsakelig grunnet økt import av tekstiler. 
- Norsk eksport til India har økt med 24 prosent fra 2004 til 2005 og 39 prosent de første åtte måneder i 2006 sammenlignet med samme periode i 2005.