Samarbeidserklæring mellom EFTA og Malaysia

EFTA-statene og Malaysia undertegnet 20. juli 2010 en samarbeidserklæring. Ambassadør Elin Østebø Johansen undertegnet på vegne av Norge.

En samarbeidserklæring legger rammer for handelsrelasjoner og er et verktøy for å styrke økonomiske og handelsmessige relasjoner mellom land. En slik erklæring leder ikke nødvendigvis til forhandlinger om en handelsavtale, men sees gjerne på som et slags første skritt mot en avtale.

Norges varehandel med Malaysia er relativt beskjeden, men handelen er i vekst. De viktigste norske eksportartikler er kunstgjødsel og maskiner. Norge har store interesser på det malayiske markedet, ikke minst når det gjelder handel med tjenester – for telekommunikasjonstjenester alene omsettes det for mer enn 8 milliarder kroner per år, i tillegg er det store muligheter innen skipsfart og energitjenester.

Gjennom samarbeidserklæringen opprettes det en blandet komité som skal møtes regelmessig, vanligvis hvert annet år. I Den blandede komité kan Norge og Malaysia ta opp konkrete problemstillinger bedrifter står overfor. Komiteen gir også en arena for å styrke samhandlingen mellom statene og for å promotere handel og investeringer samt diskutere muligheten for oppstart av handelsavtaleforhandlinger. 

Klikk her for å lese pressemelding fra nærings- og handelsministerens besøk i Malaysia.