Stortinget gitt sitt samtykke til ratifikasjon av frihandelsavtalen med Peru

Stortinget gav 20. mars 2012 sitt samtykke til ratifikasjon av frihandelsavtalen mellom EFTA og Peru. Frihandelsavtalen vil trolig tre i kraft mellom Norge og Peru 1. juli 2012.

Stortinget gav 20. mars 2012 sitt samtykke til ratifikasjon av frihandelsavtalen mellom EFTA og Peru. Frihandelsavtalen vil trolig tre i kraft mellom Norge og Peru 1. juli 2012.

Frihandelsavtalen ble undertegnet av EFTA-statene på EFTAs ministermøte i Reykjavik 24. juni 2010 og av Peru i Lima 14. juli 2010. Det er en omfattende avtale som omfatter handel med varer, investeringer, offentlige anskaffelser, immaterielle rettigheter, tvisteløsning og konkurranseregler og teknisk bistand. Avtalen inneholder også en klausul som forplikter partene til å starte forhandlinger om tjenester, herunder internasjonale maritime tjenester, innen ett år etter avtalens ikrafttredelse.

Frihandelsavtalen sikrer norske eksportører og investorer økt forutsigbarhet og bedre rammebetingelser. Avtalen gir Norge forbedret markedsadgang for industrivarer, landbruksvarer og fisk. På viktige eksportområder for Norge er det fastsatt frihandel fra første dag etter at frihandelsavtalen trer i kraft. I frihandelsavtalens fortalebestemmelser bekrefter partene blant annet sin oppslutning om miljøhensyn, grunnleggende menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og næringslivets samfunnsansvar.

Avtalen har trådt i kraft mellom Peru og Sveits, Liechtenstein og Island. Avtalen vil tre i kraft mellom Norge og Peru den første dagen i den tredje måneden etter at Norge har deponert sine ratifikasjonsinstrumenter. Dette vil trolig være klart i april og avtalen vil da tre i kraft 1. juli 2012 mellom Norge og Peru.