Mer om avtalen med Kroatia

Undertegning: 21. juni 2001 i Vaduz, Liechtenstein.
Ikrafttredelse: 1. april 2002.


Generelt om avtalen
Frihandelsavtalen med Kroatia omfatter handel med industrivarer, bearbeidede landbruksvarer samt fisk og andre marine produkter. Avtalen omfatter også konkurranse, immaterielle rettigheter og offentlige anskaffelser.

I tillegg til frihandelsavtalen inngikk Norge en bilateral landbruksavtale med Kroatia. Landbruksavtalen trådte i kraft samtidig med frihandelsavtalen.

På denne siden henvises det til en rekke artikler i avtaleteksten. Avtalen finner du under dokumenter i høyre kolonne, eller du kan klikke her for å lese den.


Industrivarer
EFTA-statene avviklet all toll for industrivarer ved avtalen ikrafttredelse, mens Kroatia har hatt gradvis nedtrapping for sensitive industrivarer i henhold til vedlegg V. 1. januar 2009 ble de resterende tollsatsene fjernet og alle industrivarer med opprinnelse i EFTA-statene får nå nulltoll inn til Kroatia.


Fisk og marine produkter
Partene innrømmet hverandre nulltoll for import av fisk og andre marineprodukter fra avtalens ikrafttredelse, med visse unntak (artikkel 2.1b og vedlegg II). Kroatia har hatt tollnedtrappingsperioder for enkelte produkter på henholdsvis 4 år eller 7 år. Fra 1. januar 2009 fjernet Kroatia de resterende tollsatsene for fisk og marine produkter.


Landbruk
Handelen med landbruksvarer er regulert i en bilateral avtale mellom Norge og Kroatia. I vedlegg 2 i dokumentet er det spesifisert hvilke konsesjoner som har blitt gitt for hvilke varer.


Tjenester og investeringer
Avtalen forplikter partene til å samarbeide for å skape best mulige betingelser for å øke gjensidige investeringer og for å oppnå videre åpning av markedene for handel med tjenester (artikkel 16).


Konkurranse
I konkurransekapittelet er det en oversikt over hva slags atferd mellom bedrifter som anses som konkurransehemmende og dermed uforenlig med avtalen. Eksempler på slik atferd er avtaler og samordning mellom foretak, hvis formålet eller virkningen er å hindre, innskrenke eller vri konkurransen, eller utilbørlig utnyttelse av dominerende markedsposisjon.


Offentlige anskaffelser
Gjennom avtalen forplikter partene seg til å åpne sine markeder for offentlige anskaffelser.

Dekningsområdet i kapitlet tilsvarer i hovedsak WTO-avtalen om offentlige anskaffelser, GPA-avtalen. Dette er en plurilateral avtale som omfatter offentlige anskaffelser av varer og tjenester over visse terskelverdier.


Immaterielle rettigheter
Avtalen gir god beskyttelse av immaterielle rettigheter som opphavsrettigheter, merkevarer og patenter (artikkel 14 og vedlegg VII). Videre forplikter avtalen partene til å gi hverandres borgere minst like god behandling som de gir egne borgere.


Tvisteløsning
Avtalen innholder en tvisteløsningsmekanisme for tvister som ikke kan løses mellom partene i Den blandede komité (artikkel 29 og vedlegg VIII). 


Konsultasjoner mellom partene (Den blandede komité)
Den blandede komité forvalter gjennomføringen av avtalen. Komiteen er sammensatt av representanter for EFTA-statene og Kroatia og skal møtes med jevne mellomrom, vanligvis hvert annet år. Det har blitt avholdt tre møter i Den blandede komité, hvorav det siste fant sted i juni 2009. 

Den blandede komité beslutter blant annet endringer i artikler, nye tillegg til avtalen og endring/erstatning av vedlegg til avtalen. Klikk her for å lese om komiteens beslutninger.

Gjennom Den blandede komité har Norge anledning til å ta opp konkrete problemstillinger med Kroatia relatert til gjennomføringen av handelsavtalen. Bedrifter og andre aktører som handler med Kroatia eller på annen måte er aktive i dette markedet, oppfordres til å gi tilbakemelding til Nærings- og handelsdepartementet om hvorvidt handelsavtalen fungerer tilfredsstillende. Det er også anledning til å stille spørsmål relatert til handelen mellom Norge og Kroatia.

Til toppen