Regler for fri bevegelighet

Varer

Det indre marked skal sikre at varer kan sirkulere fritt i hele EØS. Her får du utførlig informasjon om regelverket.

Tjenester

Handel med tjenester i det indre marked er en del av EØS-avtalen, og det er et prinsipp at tjenester skal kunne omsettes fritt i hele EØS-området. Det betyr eksempelvis at norske bedrifter og næringsdrivende kan selge sine tjenester i Europa – om de så er arkitekter eller ingeniører, uten spesielle tillatelser eller tilpasninger, og selvsagt omvendt, at europeiske næringsdrivende kan tilby sine tjenester i Norge. Videre betyr det at vi som borgere kan reise til et annet EØS-land for å kjøpe en tjeneste der. Med fri bevegelighet av tjenester kommer også retten til å fritt kunne etablere seg i en annen EØS-stat.

Les mer om fri beveglighet av tjenester og fri etablering her eller besøk vår veileder om det indre marked for offentlige mynigheter, for utførlig informasjon om regelverket

Ønsker du informasjon om å yte tjenester i EØS?
Kontaktpunkter i EØS-landene med informasjon og søknadsprosedyrer finner du her.
Se film om kontaktpunkt for tjenesteytere her.

Personer

Fri bevegelighet av personer er også et prinsipp i det indre marked. Det skal sikre borgere i EØS-landene muligheten til å bo, arbeide, starte bedrift og studere i alle øvrige EØS-land. Felles regelverk på dette området har som mål å fjerne hindringer som reduserer fri bevegelighet av personer, og å hindre diskriminering av borgere, bl.a. arbeidere, arbeidsledige, studenter og pensjonister, innenfor de ulike landene i det indre marked.

Kapital

Fri bevegelighet av kapital er en forutsetning for fri bevegelighet av tjenester. Regelverket på dette området skal sikre et ikke-diskriminerende rammeverk for bl.a. kapitaloverføring, investeringer mellom land, lån og lignende. Målsettingen er ikke bare å fjerne hindringer som påvirker overføringer direkte, men også indirekte barrierer for fri bevegelighet av kapital. Dette betyr at regelverket for kapitaloverføringer skal ha samme effekt uavhengig av nasjonalitet. Man har imidlertid klausuler som gir en mulighet til begrense den frie bevegeligheten av kapital. Dette gjelder under svært spesielle omstendigheter, som når fri bevegelighet av kapital truer betalingsbalansen i et land eller kapitalmarkedet generelt.

Til toppen